Uchwała nr XIV/110/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 17 grudnia 2015w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/110/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 r., stanowiące:
1)      załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej,
2)      załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania  i Finansów,
3)      załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
4)      załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego,
5)      załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa,
6)      załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,
do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


Uzasadnienie
Zgodnie z § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka komisje stałe działają na podstawie rocznych planów pracy, które przedkładają Radzie Gminy do zatwierdzenia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 stycznia 2016, 10:47:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384