Uchwała nr XIII/100/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/100/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Ustala się dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych w wysokości brutto: 33.600 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sześćset), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
2. Dotacja określona w ust. 1 dotyczy wyłącznie nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną.
 
§ 2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej o pojemności 4,50 m³, w wysokości brutto: 24 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery) za jeden kurs beczkowozu.
 
§ 3. Uchwała obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.                                                     
                                    


 
                                                                  


 
Uzasadnienie
 
Ustawa o finansach publicznych w art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych. Na podstawie tej ustawy zostaje wywołana uchwała, stanowiąca o dopłacie do jednego kursu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości: 24,00 zł brutto. Planowana wysokość dotacji w 2016 r. do wywozu i oczyszczenia ścieków wynosić będzie: 33.600,00 zł brutto (planowane 1400 kursów beczkowozu objętych dotacją). Proponowana uchwała obejmuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, w części gminy nie objętej zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. Ma ona zachęcać do usuwania nieczystości płynnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a jednocześnie wymuszać włączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

-------------------------------------------------------
[1] z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.
 

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:44:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459