Uchwała nr XXX /320/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 listopada 2005w sprawie zbycia nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX /320/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie zbycia nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Sprzedać w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka stanowiącą własność Gminy Nowa Wieś Wielka  zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 61772 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oznaczoną  jako działka ew. nr 92/11 o pow. 0,0570 ha.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.


 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

U z a s a d n i e n i e

           Nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 92/11 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka położona jest na terenie dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo, na przedmiotowej działce istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka proponuje sprzedaż tej nieruchomości w celu wykonania zaplanowanych dochodów w budżecie Gminy na 2006 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.
W tej sytuacji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest celowa i uzasadniona.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon


 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (7 grudnia 2005, 09:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2672