Uchwała nr XIII/94/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolnyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6a ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz..1381 ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/94/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6a ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz..1381 ) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się następujące wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
oraz załączników do informacji i deklaracji:
1) Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) – dla osób fizycznych - załącznik Nr 1,
2) Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) – dla osób fizycznych, załącznik Nr 2,
3) Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) - dla osób fizycznych - załącznik Nr 3,
4)  Deklaracja na podatek rolny (DR-1) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych -    załącznik Nr 4,
5)  Informacja o przedmiotach opodatkowania ( DR-1/A ), jako załącznik do Deklaracji
na podatek rolny, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – załącznik Nr 5,
6)  Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (DR-1/B),
jako załącznik do deklaracji na podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych -    załącznik Nr 6.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/179/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie  ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o podatku rolnym rada gminy w drodze uchwały określa wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne
do wymiaru i poboru podatku rolnego.

----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2014 r. poz. 40.

Załącznik nr 1 (121kB) word

Załącznik nr 2 (50kB) word

Załącznik nr 3 (79kB) word

Załącznik nr 4 (225kB) word

Załącznik nr 5 (74kB) word

Załącznik nr 6 (80kB) wordmetryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513