Uchwała nr XXX/319/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 listopada 2005w sprawie nabycia nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/319/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie nabycia nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nabyć grunty oznaczone jako działki ew. nr nr 110/5 i 110/6 o łącznej pow.
0,1203 ha w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka, wpisane w księdze wieczystej KW Nr BY1B/00008335/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy stanowiące współwłasność osób fizycznych, za cenę  6.015,00 zł. 
      
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.


 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

 

U z a s a d n i e n i e

Działki ew. nr 110/5 i nr 110/6  w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka stanowią część dróg osiedlowych w miejscowości Nowa Wieś Wielka tj. ulicy Krętej i ulicy Wiaduktowej. Drogi te są drogami publicznymi i powinny być własnością Gminy Nowa Wieś Wielka.
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka wystąpił do współwłaścicieli powyższych działek z propozycją ich  nabycia na mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, proponując cenę nabycia 4,00 zł/m2. W wyniku negocjacji Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z współwłaścicielami gruntów ustalono cenę kupna sprzedaży ww działek w wysokości
5,00 zł/m2 tj. 6.015,00 zł.
W tej sytuacji wykup przedmiotowych działek jest celowy i uzasadniony.


         

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

            
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (7 grudnia 2005, 09:21:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2478