Uchwała nr XXX/317/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 listopada 2005w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. oraz z 2005 r. Nr 172,poz.1441), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143,poz.1199,Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484), uchwala się co następuje :

Uchwała nr XXX/317/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. oraz z 2005 r. Nr 172,poz.1441), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143,poz.1199,Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484), uchwala się co następuje :


§ 1.  Ustala się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotów
i przedmiotów opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku  rolnego, od osób prawnych  i od osób fizycznych :
 
1) Deklaracja na podatek rolny                                                     -  załącznik nr 1 
2) Informacja w sprawie podatku rolnego ( IR –1)                           -  załącznik nr 2
3) Załącznik do deklaracji  i  informacji: Dane o nieruchomościach 
    rolnych   (ZR-1/A)                                                                   -  załącznik nr 3
4) Załącznik do deklaracji  i  informacji: Dane o zwolnieniach  i ulgach 
    podatkowych w podatku rolnym  ( ZR-1/B)                                  - załącznik nr 4
 
 
§ 2.  Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXI/214/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta do celów wymiaru  podatku  rolnego oraz ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego na 2005 r.
 
§ 3.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i  wchodzi  w  życie z  dniem 1 stycznia  2006  r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.


 
 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (7 grudnia 2005, 08:33:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2535