Uchwała nr XXX/316/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 listopada 2005w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441), art. ust. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 143, poz.1199,Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484), uchwala się co następuje :

Uchwała nr XXX/316/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441), art. ust. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 143, poz.1199,Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484), uchwala się co następuje :


              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 oraz  z 2005 r. Nr 172, poz.1441), art.  ust. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z  2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr  200, poz. 1683, z  2003 r. Nr 96, poz. 874,Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953 i  Nr 203, poz. 1966  oraz   z  2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i  Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 143, poz.1199,Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484), uchwala się co następuje :
 
    § 1.  Ustala się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotów
i przedmiotów opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
od osób fizycznych i od osób prawnych:
 
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości  ( DN-1)                                - załącznik nr 1
2) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( IN-1)                        - załącznik nr 2
3) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ( ZN-1/A) - załącznik nr 3
4) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych
    w podatku od nieruchomości ( ZN -1/B )                                              -załącznik nr 4
 
    § 2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i  wchodzi  w  życie z  dniem 1 stycznia  2006  r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.


 
 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (6 grudnia 2005, 16:00:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2304