Uchwała nr XXX/315/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 listopada 2005w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441), art.5, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68 , poz. 956 ), uchwala się co następuje :

Uchwała nr XXX/315/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441), art.5, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68 , poz. 956 ), uchwala się co następuje :


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka :
1) od gruntów :
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-        0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
        - 3,41 zł od 1 ha powierzchni,
    c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
        pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m ²
        powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
        - 14,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
        materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
        zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    e) pozostałych ,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
        publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,14 zł od 1 m2 powierzchni
        użytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy   
    o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/212/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia                       1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia wzoru formularzy deklaracji  i  informacji w  sprawie podatku od nieruchomości  na
2005 rok
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego  i  wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  8 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym
( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591; ze zm.), ustawodawca upoważnił rady gmin do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach .
      Zgodnie  z  Obwieszczeniem  Ministra Finansów z dnia  27  października  2005 r. w sprawie wysokości górnych granic  stawek kwotowych w podatkach i opłatach  lokalnych
( M.P. 68,poz.956 ),maksymalne stawki  podatku od  nieruchomości  wzrosły  w  porównaniu  do stawek maksymalnych  obowiązujących  w  roku  2004  o   2,5%  ( wskaźnik  wzrostu  cen detalicznych  towarów  i  usług  konsumpcyjnych ) w  okresie  pierwszych trzech  kwartałów roku  2005  do analogicznego okresu  roku  poprzedniego.
 
       Proponowane stawki są na poziomie roku 2005 :
 
 
1)  od gruntów :
      -  związanych z działalnością
         gospodarczą                      .    0,62 zł/m²             ( ustawowa maks.-  0,68 zł/m²),
      -  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni  wodnych
                                                         3,41 zł/m²          ( ustawowa maks.-  3,61 zł/m²),
      -  pozostałych                            0,13 zł/m²             ( ustawowa maks.-  0,33 zł/m²),
2)  od budynków lub ich  części :
      -  mieszkalnych                         0,47 zł/m²             ( ustawowa   maks.- 0,56 zł/m²),
      -  związanych z działalnością
         gospodarczą                          14,99 zł/m²           ( ustawowa   maks.-18,43 zł/m²),
      -  związanych z działalnością gospodarczą  w zakresie obrotu kwalifikowanym       
          materiałem siewnym             8,11 zł /m²             ( ustawowa   maks.- 8,58 zł/m²),
      -  zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń
          zdrowotnych                        3,49 zł /m²              ( ustawowa   maks.- 3,71 zł/m²),
      -  pozostałych                          3,14 zł /m²            ( ustawowa   maks.-  6,17 zł/m²),
3) od budowli                                      2 %                                                2 %

 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon


 
 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (6 grudnia 2005, 15:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2648