Uchwała nr XXX/312/2005RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 listopada 2005w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420 ), uchwala co następuje:

Uchwała nr XXX/312/2005
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420 ), uchwala co następuje:


 § 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego        i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006
 
 §  2.   Ilekroć w Programie jest mowa o:
 
ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 973 z późniejszymi zmianami ),
Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka,
Gminie – należy rozumieć Gminę Nowa Wieś Wielka,
organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
dotacji – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art.69 ust.4 pkt.I ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003r. Nr 115 poz.148 z późn. zmianami ),
konkursie – należy rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11, ust.2 ustawy.
 
 §  3.   Cele współpracy Gminy z partnerami Programu są następujące:
 
1)  objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności społecznej Gminy,
2)  zapewnienie efektywnego wykonania zadań własnych Gminy wynikających z przepisów   
     prawa poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, 
 
 §  4.   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań, o których mowa   w art.4 ustawy, z takich  dziedzin jak:
 
1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
     wyrównywania szans tych rodzin i osób,              
2)  działalności charytatywnej,
3)   podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
      narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4)   działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5)   upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6)   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, §  5.   Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje:
 
1.      Współpracę finansową polegającą na zlecaniu zadań Gminy organizacjom 
pozarządowym poprzez:
1)  wsparcie zadania publicznego poprzez  udzielenie dotacji na ten cel, pod warunkiem
      uzyskania dodatkowych  środków z innych źródeł na ich realizację,
2)  powierzenie wykonania zadania publicznego o dużym znaczeniu społecznym wraz
     z udzieleniem  dotacji  tym  organizacjom  społecznym, które  legitymują  się                       
     doświadczeniem, kompetencjami oraz finansowym zabezpieczeniem,
 
  2.  Współpracę poza finansową polegającą na:
1)  wzajemnym  informowaniu  się o planowanych  kierunkach  działalności  oraz 
     współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) prezentację działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu,
b) zapoznanie organizacji pozarządowych z sferą działań, w którą mogą się włączyć,
c) informowanie organizacji pozarządowych o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji
Rady Gminy podczas, których omawiane będą tematy związane z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych,
 
     3. Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów problemowo – daradczych dla
         rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania,
      
 §  6.  Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach
pomocniczości, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji,
 
 § 7. Wykonanie zadań, o których mowa następuje w oparciu o konkurs ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie, trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 
 §  8.  Zasady przekazywania środków są następujące:
  
   1. Przekazywanie środków na realizację zadania publicznego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi, które deklarują wykonanie tego zadania,
 
 § 9. Zagadnienia programowe na rok 2006 Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi są:
 
1.      w zakresie pomocy społecznej,
2.      w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, kulturowej oraz nauki, edukacji i oświaty,
3.      w zakresie na rzecz osób niepełnosprawnych,
4.      w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
5.      w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
6.      w zakresie działalności charytatywnej,
7.      w zakresie turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 
 §  10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 §  11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

U Z A S A D N I E N I E

Działalność  organizacji  pozarządowych jest elementem aktywizującym społeczność lokalną. Gmina Nowa Wieś Wielka prowadzi działalność w sferze zadań publicznych. Obejmują one: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, porządek i bezpieczeństwo publiczne, a także pomoc społeczną, działalność charytatywną, ochronę  i promocję zdrowia.
Organizacje pozarządowe cechuje niezależność i dobre rozpoznawanie potrzeb i problemów społecznych, ponadto skupiają najaktywniejszych obywateli w swoim środowisku lokalnym.
Stąd na stałe wpisane są do systemu funkcjonowania w lokalnym środowisku na rzecz realizacji zadań publicznych.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon


 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (6 grudnia 2005, 10:05:20)

Ostatnia zmiana: Renata Sitek (30 grudnia 2005, 09:35:55)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2610