Uchwała nr XXX/311/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 listopada 2005w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej w Brzozie Gmina Nowa Wieś Wielka.Na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/311/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej w Brzozie Gmina Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego zakładania i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego.
 
§ 2. Wyraża się zgodę  na zawarcie porozumienia z Powiatem Bydgoskim w sprawie założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w  Brzozie  w Gminie Nowa Wieś Wielka.
            
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

Uzasadnienie

            W świetle  art. 5 ust. 5a  ustawy z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. , Nr 67, z póżn. zm.) zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych  należy do zadań własnych powiatu.  W dniu 28 kwietnia 2004 r.  radny Pan Jan Jędrusik złożył interpelację w sprawie założenia na terenie gminy Nowa Wieś  Wielka szkoły ponadgimnazjalnej. W związku z powyższym  wystąpiono do dyrektorów szkół  z wnioskiem o sprecyzowanie  typu szkoły , profilu kształcenia oraz określenia   zapotrzebowania środowiska lokalnego  na potrzebę utworzenia  nowej szkoły. Przeprowadzone w tym temacie dwukrotne analizy  nie dały jednoznacznej odpowiedzi.
Podczas pierwszej analizy chęć podjęcia  nauki w szkole ponadgimnazjalnej zadeklarowało 11 uczniów klasy III Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej  natomiast w Gimnazjum w Brzozie szacunkowa liczba uczniów wyniosła 25 osób. Nie uzyskano odpowiedzi na pytanie, ilu nauczycieli Gimnazjum w Brzozie byłoby ewentualnie zainteresowanych pracą w szkole ponadgimnazjalnej. Wskazano jedynie  , że należałoby utworzyć trzyletnie liceum ogólnokształcące  o ogólnym profilu kształcenia. Wyniki pierwszej analizy nie dały merytorycznych  przesłanek do wystąpienia do Rady Powiatu Bydgoskiego z umotywowanym wnioskiem  o wyrażenie zgody na przekazanie  Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka  zadań w świetle art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. Takiego bowiem wniosku, zgodnie z pismem z dnia 24 lutego 2005 r.  znak:EK 4313/02/05  oczekiwałaby  ewentualnie Rada Powiatu Bydgoskiego. Pismem z dnia 27 września 2005 roku znak:RO.I.0718-1-179/04  wystąpiono po raz kolejny  do dyrektorów szkół o weryfikację  przekazanych materiałów i ponowną próbę rozpoznania potrzeb     związanych z utworzeniem nowej placówki    w aspekcie  organizacyjnym,  kadrowym  i materialnym, który uzasadniałby celowość złożenia wniosku i jego następstwa ekonomiczne dla budżetu gminy.
Drugie wyniki  podjętej próby rozpoznania potrzeb  ponownie nie dały  jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytania w aspekcie kadrowo-organizacyjnym.  W Gimnazjum w Brzozie  analizą objęto 40 %  wszystkich ankietowanych uczniów szkoły , z której  wynika, że „  zdecydowana większość chciałaby powołania liceum  na terenie Brzozy motywując  swój wybór względami ekonomicznymi, a także poczuciem bezpieczeństwa ich dzieci w szkole i zaufaniem do  kadry pedagogicznej. Spośród wszystkich uczniów klas od I- III aktualnie 41  rodziców  zdeklarowało się na przesłanie  własnego dziecka do liceum  Natomiast z ankiet z Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej  wynika, że w nowo tworzonym liceum  w Brzozie z klas trzecich zadeklarowało naukę 10 uczniów, z klas drugich 10 uczniów,  z klas I jeden uczeń. Pracę  w liceum zadeklarowało 16 nauczycieli, którzy nie posiadają  aktualnie certyfikatów do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i dotychczas nie podjęli procedur ich uzyskania. Wnioskowano natomiast o utworzenie zespołu szkół,   w skład którego wchodziłoby gimnazjum i liceum w Brzozie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła swoje  pozytywne stanowisko w przedmiotowej  sprawie w dniu 21 grudnia 2004 roku.
Wyrażenie przez  Radę Gminy Nowa Wieś Wielka  woli przejęcia zadania Powiatu Bydgoskiego  i założenia liceum ogólnokształcącego  wymaga zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2006 rok środków finansowych  na ten cel oraz upoważnienia Wójta  Gminy do zawarcia  stosownego porozumienia określającego zakres kompetencji i obowiązków organu prowadzącego.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (6 grudnia 2005, 09:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3429