Uchwała nr XXXII/313/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.*) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/313/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.*) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/200/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

-------------
* z 2013 r. poz. 645,
** z 2013 r. poz. 938.


Załącznik nr 1 do uchwały - prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019 (299kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 (70kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały - objaśnienia przyjętych wartości (64kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (15 maja 2014, 12:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899