Uchwała nr XXXII/310/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. *) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/310/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. *) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIII/200/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu dla roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
Uzasadnienie
 
W Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka  na lata 2013-2016 dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2013, które wynikają ze zmian  w  uchwale budżetowej Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

----------------------------------------------------
* z 2013 r. poz. 645,
** z 2013 r. poz. 938,
*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548.


Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (311kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF (70kB) pdf

Załącznik nr 3 - Objaśnienia (72kB) word


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2014, 08:19:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1067