Uchwała nr XXXII/312/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 grudnia 2013w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/312/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
   
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
* z 2013 r. poz. 645, **  z 2013 r. poz. 938.  
 
 
 
Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 263 ust. 2, 4 i 5 organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym oraz plan finansowy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków w formie uchwały. Ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających upływa 30 czerwca 2014 r. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego Urzędu Gminy na pokrycie niewygasających wydatków objętych planem.
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały ujęte w wykazie, zostaną zaksięgowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r. jako wydatki wykonane.           
W następnym roku budżetowym – 2014 r. – wydatki niewygasające będą realizowane na podstawie ich planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie będzie skutkować zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu.


Załącznik nr 1 - WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 (38kB) word

Załącznik nr 2 - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 (30kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2014, 08:14:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157