Uchwała nr XXXII/316/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/316/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                            
 
Uzasadnienie

Zgodnie z § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia Radzie Gminy najpóźniej do końca lutego roku, którego dotyczy plan.

-----------------------------------------
* z 2013 r. poz.645.
Załącznik - Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok (32kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2014, 08:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1039