Uchwała nr XXXI/308/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 grudnia 2013w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Na podstawie art.18 ust.1 i art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.*) oraz art.17 ust. 1 pkt 12 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.**) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXI/308/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 2013


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.*) oraz art.17 ust. 1 pkt 12 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.**) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych utworzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w budynku położonym w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Al. Pokoju 12.
 
§ 2. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej zastępującą pobyt w placówkach  zapewniających całodobową opiekę.
 
§ 3.1.Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny.
   2. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, z tym że odpłatność ta wynosi 20% dochodu tej osoby lub rodziny i  nie może przekraczać 100% kosztów utrzymania mieszkania chronionego.              
   3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w mieszkaniu chronionym.  
   4. W przypadku, gdy pobyt w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w tym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
 
§ 4. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do regulowania opłaty na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości i w terminie określonych w decyzji administracyjnej.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 


Uzasadnienie
 
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi. Mieszkanie chronione ma za zadanie wykształcenie w osobach w nich przebywających umiejętności do samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z treningiem umiejętności społecznych może pozwolić osobom na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy.  Zaproponowane zasady odpłatności są proporcjonalne do wysokości posiadanego dochodu i pozwalają po dokonaniu opłat na zaspokajanie niezbędnych potrzeb beneficjentów we własnym zakresie. Art. 97 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, a ustalenie szczegółowych zasad odpłatności w mieszkaniach chronionych należy do kompetencji rady gminy.

----------------------------------------------------
* z 2013r. poz.645,
** z 2013r. poz. 509.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4103 z dnia 2013-12-13

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 grudnia 2013, 10:09:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1270