Uchwała nr XXXI/307/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/307/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXV/228/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz.Urz. Woj.-Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1251, zm. poz. 3046) określa się nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
  
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
 
Uzasadnienie
 
W związku ze zmianą miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jest konieczne  podjęcie niniejszej uchwały.---------------------------------------------------
* z 2013 r. poz. 645,
** z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz.888.


Załącznik - formularz deklaracji (76kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4108 z dnia 2013-12-17

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 grudnia 2013, 10:07:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1320