Uchwała nr XXXI/306/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 grudnia 2013w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/306/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 2013


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 10,00 zł;
b) od gospodarstwa domowego dwuosobowego – 20,00 zł;
c) od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób – 30 zł;
d) od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób – 40 zł.
   2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:
a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 20,00 zł;
b) od gospodarstwa domowego dwuosobowego – 40,00 zł;
c) od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób – 60 zł;
d) od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób – 80 zł.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/227/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom. z  2013 r. poz.1250).  
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
 

Uzasadnienie
 
Na podstawie  art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy obowiązana jest do ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponadto zgodnie z ust. 3 Rada Gminy określi niższe stawki, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zgodnie z art. 6r ust. 2 cytowanej ustawy pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy jednocześnie nakłada na Gminy obowiązek zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Po analizie złożonych deklaracji i kosztów funkcjonowania nowego systemu w pierwszych miesiącach jego działania ustalono, że podwyższenie stawki w przypadku niezbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny, pozwoli na sfinansowanie tego systemu z opłat wniesionych przez mieszkańców i tym samym przyczyni się do lepszego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny stawka pozostaje bez zmian. Z tego względu  poprzez przyjęcie większego, bo 100%-go zróżnicowania stawek (dotychczas 50%) Rada Gminy zachęca do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co uzasadnia konieczność podjęcia uchwały.

-----------------------------------------------------------
* z  2013 r. poz. 645,
** z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228 oraz z 2013 r. poz. 888.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4102 z dnia 2013-12-13

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 grudnia 2013, 10:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1428