Uchwała nr XXXI/302/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*), w związku art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/302/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*), w związku art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 2,90 zł za 1m³ wody plus podatek VAT, dla grupy taryfowej 1, 2 i 3 zaopatrzenia w wodę.
 
§ 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 6,64 zł za 1m³ ścieków plus podatek VAT, dla grup taryfowych 1, 2, 4 odprowadzania ścieków.
 
§ 3. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 19,92 zł/osobę/miesiąc plus podatek VAT, dla grupy taryfowej 3 odprowadzania ścieków
 
§ 4. Zatwierdza się taryfę stawki opłaty abonamentowej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości: 2,30 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 20 i mniejszej, 4,62 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 25, 6,63 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 32, 7,45 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 40, 14,67 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 50, 20,07 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 80 i większej, 15,53 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz sprzężony o średnicy Dn 32/15, 36,03 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz sprzężony o średnicy Dn 50/20 dla grupy taryfowej 1 i 2 zaopatrzenia w wodę.
 
§ 5. Ustala się obowiązywanie taryf określonych w §1, § 2, § 3, § 4 na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  
 
 


Uzasadnienie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, złożył w dniu 21.10.2011 r. wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zaproponowana taryfa podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Zatwierdzone taryfy obowiązują przez rok. W przypadku nie zatwierdzenia taryf w drodze uchwały Rady Gminy, taryfy weszłyby w życie zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy (tzn. obowiązywałyby taryfy bez dotacji przedmiotowej). Zgodnie z art. 24 ust. 9 Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosiłby w prasie taryfy bez dotacji, które obowiązywałyby przez cały 2014 r.

-----------------------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645,
** z 2007 r. Nr 147,poz. 1033, z 2009 r. Nr 18,poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i poz.1578, z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 grudnia 2013, 09:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224