Uchwała nr XXXI/300/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 grudnia 2013w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Prądocinie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/300/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Prądocinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Prądocin w gminie Nowa Wieś Wielka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 126/11 o pow. 0,0358 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta BY1B/00202410/0, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXV/234/13 Rady Gminy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę części gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste na rzecz PZD w Prądocinie, nastąpiło rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania gruntu, oznaczonego jako działka ew. nr 126/11 o pow. 0,0358 ha, położonego obrębie ewidencyjnym Prądocin w gminie Nowa Wieś Wielka, przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Żurawiem”. O jej wykup zwrócili się właściciele nieruchomości sąsiedniej obejmującej  działki  ew. nr 161, nr 126/8 i nr 126/9, zagospodarowanej łącznie z działką ew. nr 126/11 w ramach gospodarczej całości.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Prądocin VI” omawiany teren jest przeznaczony na cele usług, w tym handlu i gastronomi, oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol w planie 36U-MN) i jest wykorzystywany zgodnie z zapisami planu.
Ustawodawca w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje możliwość zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,  jeżeli może to poprawić zagospodarowanie nieruchomości przyległej, pod warunkiem, że nie może być zagospodarowana jako nieruchomość odrębna. Sposób zagospodarowania nieruchomości, do której ma być przyłączona  przedmiotowa nieruchomość, jednoznacznie potwierdza zasadność zastosowania przywołanego przepisu  ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym wyrażanie  zgody na zbywanie nieruchomości.  

---------------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645,
** Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z  2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr  224, poz. 1337, oraz z  2012 r. poz. 908, poz. 951,  poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 grudnia 2013, 09:45:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043