Uchwała nr XXXI/299/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 grudnia 2013w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Gminę umowy użytkowania wieczystego, zawartej z Polskim Związkiem Działkowców. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/299/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Gminę umowy użytkowania wieczystego, zawartej z Polskim Związkiem Działkowców.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie przez Gminę Nowa Wieś Wielka umowy użytkowania wieczystego zawartej z Polskim Związkiem Działkowców, dotyczącej części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie Nowa Wieś Wielka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 158/1 o pow. 0,0300 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w X Wydziale  Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BY1B/00020335/0, zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem Emilią Chojnowską w dniu 30 października 2000 r., Repertorium A Nr 3670/2000.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 


Uzasadnienie

Działka ew. nr 158/1 o pow. 0,0300 ha, położona w Prądocinie, w gminie Nowa Wieś Wielka, została oddana nieodpłatnie aktem notarialnym Repertorium A Nr 3670/2000 w dniu 30 października 2000 r. w użytkowanie wieczyste przez Gminę Nowa Wieś Wielka na rzecz Polskiego Związku Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Żurawiem”.  Grunt od chwili powstania ogrodu działkowego nie był i nie jest użytkowany przez ogrody, natomiast jest użytkowany przez właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych  jako działki ew. nr 159/8 i nr 158/9. O możliwość pozyskania przedmiotowego gruntu zwrócili się właściciele w/w nieruchomości sąsiednich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Prądocin VI”, uchwalonym  uchwałą Nr XXVIII/291/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  6  września  2005 r., (Dz.Urz. Woj.  Kuj.- Pom. z 2006 r. Nr 22, poz.335), omawiany teren jest przeznaczony na cele rekreacji indywidualnej - zabudowy letniskowej z dopuszczeniem utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  (symbol w planie 31 ML-MN). Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym  przejmowanie  nieruchomości.

------------------------------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 grudnia 2013, 09:43:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063