Uchwała nr XXXI/298/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*), art. 6 ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.**), art. 6a ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.***) i art. 6 ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/298/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*), art. 6 ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.**), art. 6a ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.***) i art. 6 ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/179/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 31 października 2012 r. poz. 2419), w § 1 pkt 1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), dla osób fizycznych - załącznik Nr 1”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
 


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest spowodowane koniecznością dostosowania sformułowań ujętych w informacji IN-1 w pkt E.2.6. z określeniami zawartymi w uchwale dotyczącej podatku od nieruchomości. 

-------------------------------------------------------------
* Dz. U. z 2013 r. poz. 645,
** z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,  Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.
*** Nr 191, poz.1412, Nr 249,poz. 1825 i Nr 245, poz.1775, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237,poz.1655 z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620,  Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660.Załącznik - formularz (133kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4101 z dnia 2013-12-13

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 grudnia 2013, 09:41:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079