Uchwała nr XIII/120/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2003w sprawie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717)

Uchwała nr XIII/120/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ l.

Do projektu budżetu gminy na rok 2004 zostanie wprowadzona kwota 122.500 złotych  (słownie:   sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych)   na  realizację   zadania inwestycyjnego „ Modernizacja drogi powiatowej nr 1550 C - Brzoza - Prądocin".

§ 2.

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest uzyskanie pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon
 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (31 maja 2005, 10:26:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2210