Uchwała nr XII/112/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego, ustalenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2004 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558 i Nr 113, póz. 984, , Nr 214, póz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568), art. 6 ust. 3 , art. 6a ust. 11 oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, póz. 431, z 1994 r.Nr l, póz. 3, z 1996 r. Nr 91, póz. 409, z 1997 r. Nr 43, póz. 272 i Nr 137, póz. 926, z 1998 r. Nr 108, póz. 681, z 2001 r. Nr 81, s^ póz. 875, z 2002 r. Nr 200, póz. 1680, z 2003 Nr. 10 póz. 1039 ), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M.P. Nr 49, póz. 771).

Uchwała nr XII/112/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego, ustalenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558 i Nr 113, póz. 984, , Nr 214, póz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568), art. 6 ust. 3 , art. 6a ust. 11 oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, póz. 431, z 1994 r.Nr l, póz. 3, z 1996 r. Nr 91, póz. 409, z 1997 r. Nr 43, póz. 272 i Nr 137, póz. 926, z 1998 r. Nr 108, póz. 681, z 2001 r. Nr 81, s^ póz. 875, z 2002 r. Nr 200, póz. 1680, z 2003 Nr. 10 póz. 1039 ), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M.P. Nr 49, póz. 771).


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka w 2004 roku do wysokości 28 zł za l q .
§2
Ustala się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego, od osób fizycznych i od osób prawnych:
1) Informacja w sprawie podatku rolnego - IR -l       - załącznik nr l
2) Deklaracja na podatek rolny                 - DR-1       - załącznik nr 2
1. Na terenie gminy Nowa Wieś Wielka zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku rolnego wyznacza się sołtysów.
3. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacić na rachunek bankowy urzędu gminy Nowa Wieś Wielka w ciągu 3 dni od daty pobrania.
4. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i nie wpłacony                w terminie na rachunek bankowy urzędu gminy Nowa Wieś Wielka.
5. Za pobór podatku rolnego ustala się prowizję dla sołtysów niżej wymienionych sołectw:
 
 Nazwa sołectwa                                                  Procent inkasowanej kwoty

1) na terenie sołectwa Brzoza                    - sołtys Waldemar Owczarzak        4,5          
2) na terenie sołectwa Dąbrowa Wielka       - sołtys Janusz Ostrowski               10
3) na terenie sołectwa Dobromierz             - sołtys Edward Majewski                10
4) na terenie sołectwa Dziemionna            - sołtys Czesław Brzykcy                 10
5) na terenie sołectwa Januszkowo            -sołtys Czesław Brzykcy                   10
6) na terenie sołectwa Jakubowo               - sołtys Tadeusz Małecki                 10
7) na terenie sołectwa Kolankowo              - sołtys Tadeusz Dembiński            10
8) na terenie sołectwa Kobylania               - sołtys Jerzy Jurski                        10
9) na terenie sołectwa Leszyce                  -sołtys Franciszek Kata                   10
10) na terenie sołectwa Nowa Wieś Wielka  - sołtys Czesław Pachut                  4,5
11) na terenie sołectwa Nowa Wioska        - sołtys Iwona Ćwierdzińska              10
12) na terenie sołectwa Nowe Smolno        - sołtys Anna Bielawa                       10
13) na terenie sołectwa Olimpin                -sołtys Andrzej Krym                        10    
14) na terenie sołectwa Prądocin               - sołtys Tomasz Janiszewski             10
15) na terenie sołectwa Tarkowe Dolne      - sołtys Kazimierz Stryjski                 10

§ 4

Traci moc uchwała Nr V / 40 /03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (31 maja 2005, 10:08:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3635