Uchwała nr XIII/122/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2003w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust; l i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591;. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 / i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr DC/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 113 z 8 października 2003 r., póz. 1605)

Uchwała nr XIII/122/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust; l i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591;. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 / i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr DC/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 113 z 8 października 2003 r., póz. 1605)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ l

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (24 maja 2005, 16:29:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2481