Uchwała nr XIII/121/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2003w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , póz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, póz. 984; Nr 214, póz. 1806), art 4 pkt l ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, póz. 984; Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717) oraz § l ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz.264)

Uchwała nr XIII/121/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , póz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, póz. 984; Nr 214, póz. 1806), art 4 pkt l ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, póz. 984; Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717) oraz § l ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz.264)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ l

Ustalić dla Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka wynagrodzenie miesięczne brutto w następującej wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.800 zł,
- dodatek funkcyjny w wysokości l .000 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 960  zł.

§ 2

Ustala się dla Wójta gminy Nowa Wieś Wielka:
- miesięczny limit kilometrów wjazdach lokalnych (na terenie gminy Nowa Wieś Wielka) w ilości 300 km    z tytułu używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy,
miesięczny limit rozmów  służbowych  z prywatnego telefonu komórkowego w wysokości 150,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 11/4/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (24 maja 2005, 16:26:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2749