Uchwała nr XII/115/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji na podatek leśny i deklaracji na podatek leśnyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art: 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220 Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214 póz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568) , art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, póz. 1682 , Nr 216, póz. 1826)

Uchwała nr XII/115/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji na podatek leśny i deklaracji na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art: 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220 Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214 póz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568) , art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, póz. 1682 , Nr 216, póz. 1826)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego:
1. Informacja na podatek leśny     - II-1 -załącznik nr l,
2. Deklaracja na podatek leśny     - DL-1 -załącznik nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (24 maja 2005, 16:20:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2548