Uchwała nr XXIII/197/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/197/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:


   § 1. W uchwale Nr XIV/119/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015, wprowadza się następujące zmiany:
1)     dokonuje się zmiany w  prognozie dochodów, wydatków budżetowych, wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu dla roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2)      dokonuje się zmiany w wykazie  przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
   
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
--------------------------------------------------
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567.
**  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707.
*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238,  poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986.
 
 
 
Uzasadnienie
 
      W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015,
dokonano aktualizacji zmian poszczególnych wartości dla roku 2012, które wynikają ze zmian w projekcie uchwały Nr XXIII/198/12 z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012 oraz zaktualizowano wartość dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza” i „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie”.
Zmiany wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć mają bezpośredni wpływ  na dokonanie korekty wydatków majątkowych oraz wydatków objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (213kB) pdf

Załącznik nr 2a) - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) (93kB) pdf

Załącznik nr 2b) - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) (92kB) pdf

Załącznik nr 2c) - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) (104kB) pdf

Załącznik nr 2d) - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) (99kB) pdf

Zbiorczo przedsięwzięcia (71kB) pdf

Objaśnienia (57kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (8 stycznia 2013, 13:58:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369