Uchwała nr XXIII/201/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222 , art.235, art. 236, art. 237, art. 242 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/201/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222 , art.235, art. 236, art. 237, art. 242 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***), uchwala się, co następuje:


   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222 , art.235, art. 236, art. 237, art. 242 i art.258  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.2 ), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.3 ), uchwala się, co następuje:

   §1.1. Dochody budżetu gminy ogółem  34.635.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,w tym:
1) dochody własne  17.117.356 zł,
2) dotacje celowe      3.379.209 zł,
3) subwencje            9.223.224 zł,
4) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej        3.844.717 zł.
   2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 4.534.339 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                    150.000 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                     4.384.339 zł,
2) dochody bieżące                                                                     30.101.449 zł,
 
   § 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości    40.081.077 zł,
1)wydatki bieżące w wysokości 26.243.107 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                        14.370.644 zł,
b) dotacje                                                                                    1.791.759 zł,
c) wydatki na obsługę długu                                                              174.200 zł, 
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości                                                                4.728.761 zł,
2)wydatki majątkowe 13.837.970 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3)                                                       13.837.970 zł. 

   § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości                    5.445.289 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek                                                             3.090.000 zł,
2) zaciągniętych kredytów                                                              2.355.289 zł.
  
   § 4.Przychody budżetu w wysokości 6.335.229 zł, rozchody w wysokości 889.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  
   § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie 91.509 zł,
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie                                                                     58.491 zł.         

   § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5: 
1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
   
   § 7. Ustala się dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155.000 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150.000 zł i wydatki  na zwalczanie narkomanii 5.000 zł.  

   § 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości                                                              3.377.051 zł,
2) wydatki w wysokości                                                                  3.364.400 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
   2. Plan przychodów  i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody                                                                                      44.000 zł,
2) wydatki                                                                                       44.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

   § 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
1)z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,50 zł za 1m3   294.000 zł,
2)z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu 33.600 zł.

   2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9,

    § 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  Funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 14.
  
   § 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                   1.000.000 zł,
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                    5.445.289 zł,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                                          889.940 zł.

   § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000 zł,
2)dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
4)przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  
   § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:
  1) Dochody budżetu Gminy  na  2013 r.  
2) Wydatki budżetu Gminy  na  2013 r. 
  3) Zadania inwestycyjne w 2013 r.
4) Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  w 2013 r.
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
8)Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 r.
  9) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok,
 10) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r,
 11) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 – opis.
 12) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2013 r. – opis.
 13) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok.
 14) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013,
 15) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2013 r., 
16) Dotacje przedmiotowe w 2013 r.
17) Uzasadnienie dotyczące  projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 r.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.    
 
 
 
___________________________________________________________________________
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
** z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183,  Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 Nr 185, poz.1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707.
***  z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz.1170 oraz z 2012 r. poz. 896.


Załącznik nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK (280kB) pdf

Załącznik nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK (228kB) pdf

Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne na 2013 rok (38kB) pdf

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2013r. (29kB) pdf

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r. (45kB) pdf

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. (21kB) pdf

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. (20kB) pdf

Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 9 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok (37kB) pdf

Załącznik nr 10 - Plan przychodów i kosztów dochodów jednostek budżetowych na 2013 r. (27kB) pdf

Załącznik nr 11 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 - OPIS (25kB) pdf

Załącznik nr 12 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2013 r. – opis (31kB) pdf

Załącznik nr 13 - PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK (24kB) pdf

Załącznik nr 14 - PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013 (38kB) pdf

Załącznik nr 15 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2013 r. (31kB) pdf

Załącznik nr 16 - Dotacje przedmiotowe w 2013 r. (29kB) pdf

Załącznik nr 17 - Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok (254kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (8 stycznia 2013, 13:07:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1446