Uchwała nr XXIII/198/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/198/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:


   §1. W uchwale Nr XV/120/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 30.059.859zł zastępuje się kwotą 30.108.145 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.900.442 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje kwotę 9.250.613 zł zastępuje się kwotą 9.276.562 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.108.466 zł,    
5) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą  1.222.383 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 136.250 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.086.133 zł,           
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę  28.837.476 zł zastępuje się kwotą 28.885.762 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu  kwotę  32.004.858  zł zastępuje się kwotą 32.053.144 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  25.020.187 zł  zastępuje się kwotą 24.939.271  zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 13.433.048 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą   1.420.329 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.428.482 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 6.984.334 zł zastępuje się kwotą 7.113.873 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 6.984.334 zł zastępuje się kwotą     7.113.873 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.944.999 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.944.999 zł,         
14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2.617.129 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 672.130 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna po zmianach wynosi 0 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 51.190  zł,
17)  w § 12 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.944.999 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 353.495,92 zł,
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 9 i 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
 
   §2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
   §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
__________________________________________________________________________________________
*z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
**z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
***z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach budżetu (144kB) pdf

Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu (149kB) pdf

Załącznik nr 2 - DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK (360kB) pdf

Załącznik nr 3 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK (252kB) pdf

Załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne na 2012 rok (56kB) excel

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. (93kB) pdf

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. (93kB) pdf

Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r. (100kB) pdf

Załącznik nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok (92kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (8 stycznia 2013, 12:11:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1426