Uchwała nr XXIII/196/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/196/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. ) uchwala się, co następuje:


   § 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez gminę Nowa Wieś Wielka, w drodze umowy sprzedaży,  nieruchomości lokalowej, samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku  przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej, wraz z prawem użytkowania wieczystego 1117/3322 części gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 165/1, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o numerach BY1B/00086553/4 oraz BY1B/00083750/4.
 
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
---------------------------------------------
[1] z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 

   
 
Uzasadnienie
 
W gminnym zasobie lokali mieszkalnych znajduje się m. in. lokal nr 3 przy ul. Bydgoskiej 14 w Prądocinie, zamieszkały przez sześcioosobową rodzinę. W związku z planowaną budową świetlicy wiejskiej istniejący budynek jest przewidziany do rozbiórki, przy czym na Gminie ciąży obowiązek zapewnienia dla najemcy lokalu zastępczego. Zakup lokalu opisanego w § 1 uchwały umożliwi realizację zadań własnych Gminy oraz zobowiązań cywilnoprawnych.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nabywanie nieruchomości.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2013, 14:55:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414