Uchwała nr XIII/116/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 11 , w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;. zm. :Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806), Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717) i art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014, Dz. U. Nr 45 z 2003 r. póz. 391, Nr 65, póz. 594, Nr 166, póz. 1611)

Uchwała nr XIII/116/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 11 , w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;. zm. :Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806), Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717) i art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014, Dz. U. Nr 45 z 2003 r. póz. 391, Nr 65, póz. 594, Nr 166, póz. 1611)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§1

Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu w 2004 roku w kwocie 10.003,92 zł na dofinansowanie prowadzenia w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów osobowych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od l stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (24 maja 2005, 13:39:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2519