Uchwała nr XXIII/210/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) i § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 113, poz. 1605 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/210/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 r.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) i § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 113, poz. 1605 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


   § 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  
   § 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
-------------------------------------------
* z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
** z 2010 r. Nr 93, poz. 1145, Nr 186, poz. 2479.

 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka plan pracy Rady Gminy przygotowuje Przewodniczący Rady i po konsultacji z Wójtem oraz komisjami stałymi przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia na ostatniej sesji w roku kalendarzowym.

Załącznik - Plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013. (73kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2013, 14:37:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1560