Uchwała nr XXIII/207/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.*) oraz art. 1 ust.1 i art.2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375), w związku z § 4 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/207/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.*) oraz art. 1 ust.1 i art.2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375), w związku z § 4 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128) uchwala się, co następuje:


   § 1. Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015,
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

-----------------------------------------------
 * z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz.567.
 
 


Uzasadnienie
 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa strategię działań mających
na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnia dostępność
do świadczeń opieki zdrowotnej. Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego należy do Narodowego Funduszu Zdrowia, ministrów właściwych ze względu na charakter działań określonych w Programie oraz samorządów województw, powiatów i gmin. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przedstawia propozycję działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Działania te mają przyczynić się do wypracowania w społeczeństwie skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji efektywnej i kompleksowej opieki psychiatrycznej. Nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego określa § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej  w zakresie ochrony zdrowia.

Załącznik - Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 (160kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2013, 14:24:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1479