Uchwała nr XXIII/205/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) oraz art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm. **), w związku z art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.***), na wniosek Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, Rada Gminy Nowa Wieś Wielka uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/205/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) oraz art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm. **), w związku z art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.***), na wniosek Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, Rada Gminy Nowa Wieś Wielka uchwala, co następuje:


   § 1. Dokonuje się podziału Gminy  Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
 
   § 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
 
   § 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
 
   § 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 
   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                          
 
------------------------------------------------------- 
*Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457,
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.
** Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849.
*** Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.


Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, w art. 14 nakłada na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art. 13 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka dokonała nowego podziału gminy na okręgi wyborcze w dniu 25 października 2012 r. - uchwała
Nr XXI/180/12.
             Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3.000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Dokonując podziału na obwody głosowania przyjęto jednocześnie zasadę, że obejmuje on swoimi granicami całe okręgi wyborcze.
W związku z dokonaniem podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, konieczne jest także dokonanie zmian granic obwodów głosowania.
Stałą liczbę obwodów zwiększa się o trzy obwody i tworzy się 7 stałych obwodów głosowania:
1)      obwód nr 1 – liczba mieszkańców – 2.014, okręg nr: 1,2,3,
2)      obwód nr 2 – liczba mieszkańców - 2063, okręg nr: 5,6,7,
3)      obwód nr 3 – liczba mieszkańców - 1559, okręg nr: 4,10,15,
4)      obwód nr 4 – liczba mieszkańców - 1.703, okręg nr: 8,9,11,
5)      obwód nr 5 – liczba mieszkańców - 589, okręg nr: 12,
6)      obwód nr 6 – liczba mieszkańców - 690, okręg nr: 13,
7)      obwód nr 7 – liczba mieszkańców - 628, okręg nr: 14.
Ponadto przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia                    w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale siedzib obwodowych komisji wyborczych dołożono starań, aby je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy, który zobowiązuje do wyznaczenia odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 
 
Załącznik - Podział Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania. (38kB) word
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2013 r., poz. 265 z dnia 2013-01-10

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2013, 14:18:24)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (27 marca 2014, 11:21:25)
Zmieniono: dodanie informacji o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1865