Uchwała nr XXIII/203/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) oraz art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/203/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) oraz art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:


   § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka:
1) za pojemnik 110 l/120 l - w wysokości   20 zł brutto,
2) za pojemnik         240 l - w wysokości    33 zł brutto,
3) za pojemnik      1.100 l - w wysokości    85 zł brutto,
4) za kontener          5 m3  - w wysokości  330 zł brutto,
5) za kontener        10 m3  - w wysokości  580 zł brutto.
 
    § 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki za usługi, o których mowa w § 1, ulegają obniżeniu o 20%.
 
    § 3. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązującą na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 30 zł brutto za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych.
 
   § 4. Traci moc uchwała nr XVIII/165/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 65, poz.1088).
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 


--------------------------------------------------- 
 * z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz.567.
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, gminy z mocy prawa zobowiązane zostały do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Na mocy art. 6 ust. 2 - 4 w/w ustawy Rada Gminy, w drodze uchwały, określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Rada Gminy zobowiązana jest ponadto do uchwalenia niższych stawek opłat w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2013, 14:13:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1732