Uchwała nr XXIII/202/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/202/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


   § 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
   § 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/349/2006 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 612 ze zm.).
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
 * z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz.567.
 
 
 
Uzasadnienie
 
   Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez
12 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem
1 stycznia 2012 r., zatem termin uchwalenia przez Radę Gminy nowego regulaminu upływa
w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
Uchwalając niniejszy Regulamin Gmina Nowa Wieś Wielka tworzy ramy prawne
dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych. W ten sposób Gmina Nowa Wieś Wielka realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Załącznik do uchwały - Regulamin utrzymania czystości i porządku (118kB) word

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2013, 14:09:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1819