Uchwała nr III/14/02Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 12 grudnia 2002w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2003 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z późn. zm.)

Uchwała nr III/14/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 12 grudnia 2002


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z późn. zm.)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku budżetowym 2003 kredytów i pożyczek krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) oraz do określenia formy zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (24 maja 2005, 11:18:49)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:22:26)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2508