Uchwała nr II/11/02Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 5 grudnia 2002w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. ), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z późn. zm.),

Uchwała nr II/11/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 5 grudnia 2002


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. ), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z późn. zm.),


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Zbyć w drodze bezprzetargowej na rzecz Anny Wyskiel nieruchomość o pow. 649 m2 stanowiącą własność Gminy Nowa Wieś Wielka oznaczoną jako działka ew. nr 87/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wioska, wpisaną w księdze wieczystej KW Nr 67786, dla poprawienia warunków zagospodarowania jej nieruchomości oznaczonych jako działki ew. nr nr 14/11 i 15/10 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wioska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 14:28:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:10:38)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2782