Uchwała nr XII/107/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie uchwalenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2001-2005. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747, z późn. zm.),

Uchwała nr XII/107/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie uchwalenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2001-2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747, z późn. zm.),


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2001-2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 12:42:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 stycznia 2008, 13:38:29)
Zmieniono: poprawienie układu treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2370