Uchwała nr XIII/119/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2003w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)

Uchwała nr XIII/119/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się w załączniku nr 1 do uchwały wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 2

Ustala się w załączniku nr 2 do uchwały plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

 

U z a s a d n i e n i e

W roku 2003 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum w Brzozie” wyemitowane zostały transze obligacji Serii AA – obligacje 3 letnie na kwotę 500.000 zł, Serii B – obligacje 4 letnie na kwotę 600.000 zł, Serii C – obligacje 5 letnie na kwotę 600.000 zł, Serii D – obligacje 6 letnie na kwotę 400.000 zł i Serii E – obligacje 7 letnie na kwotę 400.000 zł, razem w wysokości  2.500.000 zł.
Do dnia 29 grudnia 2003 r. sfinansowano koszty inwestycji w wysokości 1.357.489 zł., pozostała kwota 1.142.511 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Wielka zostanie przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy - wydatki niewygasające.
Ustala się wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu gminy i plan finansowy wydatków inwestycyjnych budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Wobec powyższego niewykorzystane środki z tego zadania inwestycyjnego przenosi się do realizacji w 2004 roku w celu sfinansowania rozpoczętej inwestycji i ostateczny termin dokonania wydatków ustala się na dzień 20 grudnia 2004 roku.

 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (20 maja 2005, 11:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2207