Uchwała nr XII/114/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie określenia stawek opłaty targowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1; art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717) i art. 19 pkt. 1 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 110, poz. 1039)

Uchwała nr XII/114/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1; art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717) i art. 19 pkt. 1 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 110, poz. 1039)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się stawki opłaty targowej za każdy dzień prowadzenia handlu na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka, w wysokości:
1) przy sprzedaży zwierząt z pojazdów i z przyczep oraz zwierząt luzem:
a) z wozu konnego i samochodu osobowego z przyczepą oraz ciągnika bez przyczepy: 4,00 zł,
b) z samochodu dostawczego: 6,00 zł,
c) z samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy: 8,00 zł,
d) od wprowadzonej sztuki: 2,00 zł,
2) za wjazd pojazdu oraz sprzedaż towarów sprzedawanych z pojazdów za wyjątkiem pojazdów jednośladowych oraz przyczep:
a) z samochodu osobowego: 8,00 zł,
b) z wozu konnego, samochodu dostawczego i samochodu osobowego: 10,00 zł,
c) z samochodu ciężarowego, przyczepy: 15,00 zł,
3) przy sprzedaży obnośnej (z ręki, kosza, wiadra, roweru itp.) i każdy inny rodzaj sprzedaży nie wymieniony w pkt. 1-3: 3,00 zł,
4) za zajęcie placu do prowadzenia handlu pod stoisko, stragan, ławkę, skrzynki, opakowania itp.: 3,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr III/16/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 09:46:51)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 stycznia 2008, 13:30:56)
Zmieniono: poprawienie formatowania tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2053