Uchwała nr XIV/123/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*) i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/123/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*) i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


   § 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                            
   
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
*z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675. **z 2010 r. Nr 93, poz. 1145, Nr 186, poz. 2479.


Uzasadnienie
 
            Zgodnie z § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka - Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia do zatwierdzenia Radzie Gminy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
 
Załącznik do uchwały - Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012 (32kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 stycznia 2012, 09:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1801