Uchwała nr II/6/02Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 5 grudnia 2002w sprawie wysokości diet dla radnych, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz sołtysówNa podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Uchwała nr II/6/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 5 grudnia 2002


w sprawie wysokości diet dla radnych, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz sołtysów

Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dietę dla:
1) radnych za udział w obradach sesji Rady Gminy w wysokości 80,00 zł za każda sesję,
nie więcej jednak niż 1.200,00 zł za udział we wszystkich sesjach w roku kalendarzowym,
2) członków komisji Rady za udział w posiedzeniach komisji w wysokości 50,00 zł za każde posiedzenie komisji, nie więcej jednak niż 750,00 zł za udział we wszystkich posiedzeniach komisji w roku kalendarzowym,
3) radnych za udział w szkoleniu oraz za wykonywanie zadań związanych z mandatem radnego, a zleconych przez Przewodniczącego Rady w wysokości 80,00 zł, za każdy dzień,
4) członków Komisji Rewizyjnej w wysokości 80,00 zł za każdy dzień wykonywania czynności kontrolnych zleconych przez Radę Gminy,
5) dla sołtysa za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 40,00 zł za każdą, nie więcej niż 600,00 zł za udział we wszystkich sesjach w roku kalendarzowym.

§ 2.
1) Oprócz diety radnym przysługuje, w sytuacji określonej w § 1 pkt. 3, zwrot kosztów podróży w wysokości i na zasadach określonych w przepisach dotyczących ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej.
2) O wyborze środka transportu właściwego do wykonania zadania Gminy decyzje podejmuje w stosunku do radnego przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
3) W przypadku gdy środkiem transportu właściwym do wykonania zadania jest samochód stanowiący własność radnego, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

§ 3. Ustala się w wysokości 150,00 zł miesięczną zryczałtowaną dietę dla przewodniczących komisji Rady za przygotowanie posiedzeń Komisji i udział w tych posiedzeniach.

§ 4. Ustala się miesięczną zryczałtowana dietę dla przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 400,00 zł, a dla wiceprzewodniczącego 350,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/166/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wysokości diet dla radnych, członków Zarządu Gminy, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz sołtysów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 08:33:00)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:15:39)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3053