Uchwała nr XIII/113/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2011w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/113/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


   § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej, obejmującego obszary części wsi Brzoza i Nowa Wieś Wielka, w granicach określonych w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.
 
   § 2. Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy zapewniających ład przestrzenny oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
 
   § 3. Traci moc uchwała Nr XI/90/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej.
 
   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
*z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,  Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 153, poz.901.


Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy, rada gminy w drodze uchwały przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sporządzany plan będzie stanowić zmianę obowiązujących planów miejscowych w rejonie miejscowości Chmielniki (z 2004 r.) oraz pn. „Nowa Wieś Wielka Północ” (z 2003 r.). Potrzeba dokonania zmian wynika z uwag i wniosków składanych przez właścicieli  nieruchomości, a dotyczących umożliwienia racjonalnego zagospodarowania terenów. 
Przewidywane rozwiązania planistyczne będą zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, przyjętego uchwałą  Nr  XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r.
Utrata mocy uchwały z 15 września 2011 r. ma związek z realizacją wniosku z dnia
23 września 2011 r. współwłaścicieli działek nr 198/6 i 203 w zakresie linii zabudowy.
Uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rozpocznie tryb formalno-prawny opracowania planu.

Załącznik nr 1 - granice opracowania planu w Chmielnikach (263kB) jpg

Załącznik nr 2 - granice oplanowania planu w Nowej Wsi Wielkiej (402kB) jpg
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2066