Uchwała nr XIII/107/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2011w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/107/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


   §1. Zaciąga się w 2011 r. zobowiązania w kwotach:
1)      175.000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy), w zakresie inwestycji pn. „Budowa budynku garażowego w Brzozie (OSP Brzoza)”, płatne w latach 2011-2012,
2)     10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), w zakresie inwestycji pn. „Budowa ulicy Długiej w Tarkowie Dolnym (opracowanie dokumentacji)”, płatne w latach 2011-2012,
3)     54.072 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa), w zakresie inwestycji pn. „Budowa parkingu i drogi wraz z odwodnieniem przy Gimnazjum w Brzozie”, płatne w latach 2011-2012. 

   §2.  Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w § 1, będą dochody własne budżetu gminy.
 
   §3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   §4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679.

Uzasadnienie
 
   Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zobowiązań
w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.
   W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przeprowadzenie procedur przetargowych i prawidłową realizację robót.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:25:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2123