Uchwała nr XIII/106/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2011uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/106/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


   § 1. Uchyla się uchwałę nr XV/125/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 141, poz. 2308).

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
* z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz. 777 i Nr 217, poz. 1281,
** z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,  Nr 171, poz. 1016.

Uzasadnienie
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
   Uchwała Nr XV/125/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 141, poz. 2308) obejmowała zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe
i dotyczyła środków transportowych gminnej jednostki organizacyjnej, do wykonywania zadań statutowych, a zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.
   Uchwała ta obejmowała de facto pomoc publiczną, która jest udzielana jako np. pomoc de minimis, a której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały uchylającej jest celowe.
            

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:23:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1870