Uchwała nr XIII/105/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2011w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/105/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


   § 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty:
     a) służące do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
     b) zajęte na placówki upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
     c) wykorzystywane na  cele ochrony przeciwpożarowej,
     d) wykorzystywane na potrzeby w zakresie świadczenia pomocy społecznej,
     e) zajęte na potrzeby świetlic wiejskich;
 2) budynki, grunty i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę  oraz  zbiorowym odprowadzaniem ścieków;
 3) grunty wykorzystywane pod obiektami użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, place zabaw, skwery, zieleńce, parkingi.
    2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e oraz w pkt 3, nie dotyczą gruntów
i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 3. Traci moc uchwała Nr XXX/322/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 145, poz. 2676, zm. z 2010 r. Nr 186, poz. 2480). 
 
   § 4. Uchwała podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -  Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012  r.  
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
*z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281,              
**z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,  Nr 171, poz. 1016.

UZASADNIENIE
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
   Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  rada gminy może wprowadzić  inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w/w ustawą.
   Przedmiotowe zwolnienie w podatku od nieruchomości, zawarte w niniejszej uchwale, dotyczy przede wszystkim nieruchomości, stanowiących własność gminy, od których gmina winna uiścić podatek.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:21:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1599