Uchwała nr IV/16/10RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz § 42 ust. 3 i § 43 ust. 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/16/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz § 42 ust. 3 i § 43 ust. 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605), uchwala się, co następuje:


   § 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok, stanowiące:
1)      załącznik Nr 1 – plan pracy Komisji Rewizyjnej,
2)      załącznik Nr 2 – plan pracy Komisji Budżetu, Planowania  i Finansów,
3)      załącznik Nr 3 – plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
4)      załącznik Nr 4 – plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
5)      załącznik Nr 5 – plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
6)      załącznik Nr 6 – plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,
do niniejszej uchwały.
 
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 42 ust. 3 i § 43 ust. 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka - komisje stałe działają na podstawie rocznych planów pracy, które przedkładają Radzie Gminy do zatwierdzenia.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 (39kB) word

Plan pracy Komisji Budżetu, Planowania i Finansów na 2011 rok (41kB) word

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2011 rok (44kB) word

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2011 (41kB) word

Plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na rok 2011 (39kB) word

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego na rok 2011 (39kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2011, 10:32:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2194