Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr III/8/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 186, art. 127 ust. 2, art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222 ust.1-3, art.235, art. 236, art. 237, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 629, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 166, art.166a, art. 184 ust.1pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz.1241 i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685 Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) uchwala się, co następuje:§ 1. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadza                    się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy pozostają bez zmian i wynoszą 25.684.913 zł,   
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe pozostają bez zmian i wynoszą  3.972.468 zł ,    
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 8.478.985 zł,  
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej po zmianie wynoszą 177.155 zł,
5) w § 1 ust.1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących wynoszą 29.305 zł,
6) w §1 ust.2 pkt 1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą    122.184 zł,   w tym: 
    a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości  50.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,                                           
    b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        pozostają bez zmian i wynoszą  10.000 zł,  
    c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje pozostają bez zmian i wynoszą    112.184 zł,       
7) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 25.562.729 zł,    
8) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  kwotę 26.949.246 zł zastępuje się kwotą 26.924.611 zł, 
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 22.640.925 zł zastępuje się kwotą 22.633.256 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 11.807.785 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianie wynoszą 344.371,00 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.308.321 zł  zastępuje się kwotą               4.291.355 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.308.321 zł, zastępuje się kwotą 4.291.355 zł,    
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.264.333 zł zastępuje się kwotą  1.239.698 zł ,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości  1.039.698 zł, 
     2) zaciągniętych kredytów w wysokości     200.000 zł,
15) w § 4 przychody budżetu w wysokości  2.877.714,26 zł zastępuje się kwotą 2.836.082,26 zł  rozchody w wysokości  1.613.381,26 zł zastępuje się kwotą 1.596.384,26 zł,   
16) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 65.000 zł,
17) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
18) w § 12 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów                        i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   1.239.698zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.554.472,14 zł zastępuje się kwotą           1.537.475,14 zł,
 
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
     § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami                          i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2010 r.
 
WYDATKI
 
Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:  
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne o 3.788  zł – zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „ Modernizacja dróg transportu rolniczego Januszkowo – Jakubowo – Kolankowo – Prądocin” z  kwoty 438.826 zł do kwoty 435.038 zł, w tym zadaniu zaplanowano położenie nawierzchni bitumicznej w Prądocinie o wartości 192.000 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  wynosi ona 188.212 zł,                   kwotę 3.788 zł przeniesiono do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola,
 
2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o 7.669 zł – zmniejszono zaplanowane wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów –                 z przeznaczeniem do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola, kwotę w wysokości 7.669 zł,
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola w zadaniu inwestycyjnym pn.  „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej – zmieniono zasady finansowania zadania o 24.635 zł - zwiększono udział środków własnych          z kwoty 56.415 zł do kwoty 81.050 zł, zmniejszono środki z  pożyczki  z kwoty 131.635 zł       do kwoty 107.000 zł, wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 188.050 zł;                    zmiany wprowadzono zgodnie z zawarta umową  pożyczki  Nr PB10067 z dnia 18.11.2010,
 
4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg –  po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych  o 13.178 zł – zmniejszono wydatki  na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka” –  z przeznaczeniem do działu. 801 rozdz.80104 – przedszkola,                       
 
5)w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 r.     w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 r.:
 
a) w § 4 zostały zmniejszone przychody budżetu o kwotę 41.632 zł z kwoty 2.877.714,26 zł do kwoty 2.836.082,26 zł, z uwagi na aneksowanie umowy pożyczki  Nr PB07049 pobranej na budowę sieci wodociągowej Prądocin – Jakubowo – Januszkowo,                      
b) w § 3 został zmniejszony planowany deficyt budżetu o 24.635 zł z kwoty 1.264.333 zł             do kwoty 1.239.698 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości  1.039.698 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości     200.000 zł,
c) wprowadzone  wolne środki z 2009 r., które pozostają bez zmian i wynoszą  58.909,12 zł,
d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 2.818.805,14 zł do kwoty 2.777.173,14 zł,
e) w § 4 rozchody w wysokości 1.613.381,26 zł zastępuje się kwotą 1.596.384,26 zł (zmniejszenie o 16.997 zł),
f) w § 12 ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.613.381,26 zł, zastępuje się kwotą 1.596.384,26 zł (zmniejszono o 16.997 zł  spłaty raty pożyczek). 
 
 
Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian  wynosi 26.924.611 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 24.635zł   i wynosi            1.239.698 zł.

Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu - cz. 1 (103kB) pdf

Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu - cz. 2 (99kB) pdf

Załącznik nr 4 - ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK (135kB) word

Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2010r. (85kB) pdf

Załącznik nr 7 - Prognozowane kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne (134kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (23 grudnia 2010, 08:44:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1891

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij