Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XXII/220/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Chmielnikach, we wsi Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492]


uchwala się, co następuje:
 

DZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE.
 

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu i definicje wyrażeń użytych w planie
 
§ 1. Uchwala się “miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Chmielnikach, we wsi Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka”, zwany dalej planem, w postaci rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000 (oraz zmniejszenie do skali 1:2000) oraz ustaleń określonych w niniejszej uchwale w paragrafach od § 3 do § 34.
 
§ 2. Granice planu określone zostały na rysunku planu, o którym mowa w § 1, odcinkami łączącymi punktu oznaczone symbolami A1-B1-C1-D1-...-D5-E5-F5-G5-H5-A1.
 
§ 3.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w § 1, są ściśle obowiązującymi ustaleniami planu:
1)  granica obszaru objętego planem;
2)  symbole terenów;
3)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – ściśle obowiązujące;
4)  maksymalne linie nieprzekraczalne nowej zabudowy kubaturowej;
5)  maksymalne linie nieprzekraczalne nowej zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do kalenicy dachu;
6)  maksymalne linie nieprzekraczalne nowej zabudowy mieszkaniowej;
7)  budynki dopuszczone do adaptacji trwałej.
 
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w § 1, obejmują elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
1)  granica strefy “B” ochrony konserwatorskiej;
2)  istniejący budynek pod ochroną konserwatorską;
3)  strefy ochronne istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV - obowiązują do czasu likwidacji lub przebudowy na linie kablowe (planowana likwidacja dotyczy odcinków linii przebiegających przez tereny oznaczone symbolami B22P,UR,MN i B24P,UR,MN).
 
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są określone orientacyjnie, z dopuszczeniem zmian z uwzględnieniem zasad określonych w ustaleniach szczegółowych:
1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – dopuszczone do zmian;
2)  zalecane przebiegi krawędzi jezdni, ścieżek rowerowych, chodnika - orientacyjne linie rozdzielające w liniach rozgraniczających ulic, drogi krajowej, oraz innych ciągów komunikacyjnych, w tym wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów.
 
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  akcencie architektonicznym - rozumie się przez to wyróżnienie wskazanej elewacji lub jej części, w skali zespołu zabudowy widocznego od strony terenów publicznych, wysokościowe lub inne, w powszechnym odczuciu wywołujące pozytywne wrażenie estetyczne;
2)  budynkach i obiektach usługowo-handlowych – rozumie się przez to, w niniejszej uchwale, budynki biurowe, handlowo-usługowe, transportu i łączności, obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki zakładów opieki medycznej oraz budynki oraz obiekty kultury fizycznej i rekreacji, które służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, z wyłączeniem wytwarzania dóbr materialnych metodami przemysłowymi;
3)  dopuszczony do zmian (odnośnie linii na rysunku planu) – rozumie się przez to przebieg linii wyznaczony według rysunku planu z dopuszczeniem innego, pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami dotyczącymi zasad podziału nieruchomości określonych w niniejszej uchwale;
4)  froncie działki – rozumie się przez to ten odcinek granicy działki budowlanej, który przylega do ulicy, z której działka posiada dostęp komunikacyjny z wjazdem-wyjazdem lub od strony innej drogi publicznej w przypadku jej jednoznacznego określenia;
5)  funkcjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – rozumie się przez to funkcje użytkowania zabudowy i zagospodarowania terenu związane z przedsięwzięciami, które są lub zostaną zaliczone do znacząco oddziałujących na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotyczących ochrony środowiska;
6)  maksymalnej linii nieprzekraczalnej dla zabudowy – rozumie się przez to linię na rysunku planu, wyznaczającą granicę części wewnętrznej terenu, której nie może przekroczyć żadna nadziemna część budynków na tym terenie, z wyłączeniem gzymsu nad ostatnią kondygnacją oraz okapu o głębokości do 0,5 m;
7)  niniejszym planie - rozumie się przez to plan uchwalony niniejszą uchwałą, o którym mowa w § 1;
8)  symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu, stanowiące powiązanie rysunku planu z treścią niniejszej uchwały, zawierające kolejno:
a)  numer terenu,
b)  literowy symbol funkcji terenu: wiodącej lub wiodącej z uzupełniającą rozdzielonych pomocniczym symbolem “/”, lub równoważnych i dopuszczonych rozdzielonych przecinkiem, lub adaptowanej tymczasowo a docelowo przeznaczonej do zmiany na funkcję poprzedzoną pomocniczym symbolem “>”,
c)  wyjątkowo dodane wyróżnienie pomocniczym symbolem “x” - terenów przeznaczonych na cele publiczne;
  9)  terenach, obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to wszelkie tereny, obiekty oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiające wymianę informacji, transportu zbiorowego, utrzymania ulic, dróg i zieleni urządzonej, melioracji, urządzenia przeciwpowodziowe i inne obiekty techniczne niezbędne dla prawidłowego zaspokajania potrzeb mieszkańców i innych użytkowników przyległych terenów;
10)  urządzeniu pomocniczym – rozumie się przez to wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także ogólnodostępne stacje telefoniczne;
11)  wysokie walory architektoniczne - rozumie się przez to wyróżnienie pozwalające - w powszechnym odczuciu - na uzyskanie pozytywnych wrażeń wizualnych, poprzez zastosowanie standardów architektonicznych wyższych od powszechnie stosowanych;
12)  wysokości zabudowy – rozumie się przez to wysokość mierzoną od poziomu terenu projektowanego do najwyższego punktu gzymsu nad ostatnią pełną kondygnacją przy budynkach z dachami o nachyleniu połaci do 15o lub kalenicy dachu przy budynkach z dachami o nachyleniu połaci powyżej 15o;
13)  zieleni urządzonej – rozumie się przez to zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjną z wyłączeniem terenów ogrodów działkowych.
 
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 
§ 5. Na obszarze objętym niniejszym planem ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, z tym że warunki te nie dotyczą zabudowy na terenach oznaczonych symbolami “C11UT,UG,KDWP”, “C13US/UG,UT,KDWP,ZP” i “C14US,UTL,ZP”:
1)  wymaga się dostosowania lokalizacji projektowanych nowych budynków do istniejących budynków na działce lub na sąsiednich (rozdzielonych granicą) działkach budowlanych w zakresie prostopadłości lub równoległości głównych murów zewnętrznych i kalenic dachów, o ile w ustaleniach szczegółowych dla terenów nie ustalono innych zasad;
2)  wymaga się nie przekraczania stosunku wysokości budynku do jego szerokości (węższego wymiaru) powyżej 1,2;
3)  wysokość budynków do kalenicy dachu nie może przekraczać parametru określonego w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały;
4)  wysięg gzymsów lub okapów od pionowych elementów konstrukcyjnych nie może przekroczyć 0,5 m, z wyjątkiem przekryć dachowych nad tarasami;
5)  zakazuje się budowy budynków z funkcją mieszkalną z dachami o spadkach innych niż w granicach od 58% do 100%.
 
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 
§ 6.1. Ze względu na położenie terenów o symbolu zaczynającym się od liter “C” i “D” w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, na wszystkich tych terenach zabrania się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska z wyjątkiem:
a)  obiektu hotelowego na terenie o symbolu “C11UT,UG,KDWP”, oraz
b)  zespołu obiektów rekreacyjno-rozrywkowych na terenie “C13US/UG,UT,KDWP,ZP”;
2) lokalizowania nowych obiektów w odległości mniejszej niż 30 m od linii brzegowej jeziora według rysunku planu z wyjątkiem przebudowy istniejących obiektów na terenach “C14US,UTL,ZP”, “C15UTL,UG,ZP” i “C10UT,UG”;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy o obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania ośrodków chowu, hodowli – posługujących się metodą bezściółkową - dotyczy terenu oznaczonego symbolem “D2MR”;
9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych, oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, a także obiektów, dla których warunki zabudowy określone zostały w niniejszym planie.
 
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
 
§ 7. Ustalenia obowiązujące na obszarze objętym niniejszym planem, odnoszące się do zagadnień oddziaływania inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi:
1)  zakazuje się lokalizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wód podziemnych w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
2)  zakazuje się wykorzystywania istniejących studni, w tym nieczynnych, do innych celów niż były pierwotnie przeznaczone;
3)  wymaga się uzyskania odpowiedniej zgody na zamknięcie istniejących studni, z tym, że lokalizacja nowej zabudowy i innego zagospodarowania terenu powinna uwzględniać zachowanie odpowiednich odległości od nich w zależności od rodzaju zabudowy, zwłaszcza pod względem nacisku - obciążenia na grunt;
4)  w przypadku kolizji lokalizowanej zabudowy z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia wszelkie działania należy uzgadniać z gestorem linii;
5)  wokół projektowanych terenów urządzeń pompowych kanalizacji sanitarnej wymagana jest realizacja strefy ochronnej - bezpośredniej o szerokości minimum 5 m;
6)  zakazuje się wprowadzania wszelkich ścieków do wód śródlądowych w granicach planu bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego;
7)  na działkach budowlanych wymagane jest wyznaczenie miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych, umożliwiających ich segregację, w ilości pozwalającej na skuteczną zbiórkę tych odpadów.
 
§ 8. Ograniczenia obowiązujące na terenach sąsiadujących z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej zagospodarowania a wynikające z przepisów szczególnych ich dotyczących:
1)  w strefach ochronnych istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, adaptowanych (odcinki linii, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3, planowane do likwidacji, a pozostałe dopuszczone do przebudowy na linie kablowe wyłącznie na koszt i staraniem inwestora projektowanej zabudowy i zagospodarowania z nimi kolidującymi), o szerokości 10 m (5 m od osi słupów) z ewentualnymi odstępstwami w formie uzgodnienia z gestorem sieci, obowiązuje:
a)  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń zagospodarowania związanych ze stałym przebywaniem ludzi,
b)  wymaga się uzgodnienia projektów lokalizacji wszelkiej zabudowy i infrastruktury technicznej z gestorem linii w zakresie wzajemnego oddziaływania (obiekt lub budynek - linia),
2)  wymaga się przed przystąpieniem do realizacji ustaleń planu dostosowania napowietrznych istniejących adaptowanych linii elektroenergetycznych do warunków wynikających z projektowanego zagospodarowania terenu (dotyczy głównie odcinków linii przebiegających nad terenami projektowanych ulic), w tym ich dostosowania do obostrzeń określonych w obowiązujących odrębnych przepisach i normach.
 
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 
§ 9.1. Wyznacza się strefę “B” ochrony konserwatorskiej obejmującą zgodnie z rysunkiem planu tereny: “C6UT,MN”, “C7UK”, “C8MN,UT” i “C10UT,UG”, oraz części terenów “C1KDd/ITx”, “C11UT,UG,KDWP”, “C12KDW/IT”, “C13US/UG,UT,KDWP,ZP”, “C15UTL,UG,ZP” i wymaga się w jej obszarze uzgodnienia z odpowiednim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków:
1)  wszelkich działań związanych z naruszaniem stanu istniejącego zabytkowego budynku, oznaczonego na rysunku planu, na terenie “C13UT/US,UG,KDWP”;
2)  lokalizacji wszelkich nowych obiektów budowlanych;
3)  korekt istniejącego układu przestrzennego.
 
2. W strefie “B” ochrony konserwatorskiej zakazuje się wycinki istniejącego ozdobnego drzewostanu bez uzyskania odpowiednich zgód, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 
§ 10. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, na obiekt zabytkowy, prace należy wstrzymać a dalsze działania uzgodnić z odpowiednim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub działającym z jego upoważnienia pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
 
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
 
§ 11. Wymaga się wysokich walorów architektonicznych obiektów budowlanych na obszarze obejmującym tereny położone pomiędzy drogą krajową a linią kolejową, oraz na pozostałych terenach, których projektowana i przebudowywana zabudowa jest lub będzie widokowo dostępna z drogi krajowej.
 
§ 12. Projektowany obiekt na terenie o symbolu “C13US/UG,UT,KDWP,ZP”, widokowo najbliżej przyległej drogi krajowej wymaga wyróżnienia akcentem architektonicznym.
 
Rozdział 6
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 13. Dopuszcza się tymczasowe utrzymanie dotychczasowego, w tym rolniczego, sposobu użytkowania lub wprowadzenie innego tymczasowego sposobu użytkowania do czasu przystąpienia do realizacji zgodnej z planem wyłącznie na terenach przeznaczonych w planie pod działki budowlane, to jest poza terenami przeznaczonymi pod ulice publiczne i inne cele związane z uzbrojeniem technicznym, z wyjątkiem o którym mowa w § 14.
 
§ 14. Dopuszcza się tymczasowe utrzymanie istniejącego sposobu użytkowania lub wprowadzenie innego tymczasowego sposobu użytkowania, innego niż rolnicze, na terenach przeznaczonych w planie pod rozbudowę drogi krajowej, oznaczonych symbolami A2Ai>KDGP-2/2x,  A4Ai>KDGP-2/2x, A6Ai>KDGP-2/2x i A7Ai>KDGP-2/2x, do czasu przystąpienia do jej realizacji, w tym dopuszcza się tymczasowe użytkowanie istniejących włączeń komunikacyjnych do drogi krajowej oraz lokalizację w sezonie letnim miejsc do parkowania pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 2,5 tony.
 
Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 
§ 15. Niezbędnym warunkiem do realizacji nowych budynków i obiektów budowlanych wymagających korzystania z wody do celów bytowych jest:
1)  realizacja systemu kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków bytowych, jak również technologicznych, do gminnej oczyszczalni ścieków, oraz
2)  przyłączenie do gminnego wodociągu (wyprowadzonego z ujęcia położonego poza obszarem objętym niniejszym planem).
 
§ 16. Wymaga się poprzedzenia projektu budowlanego przeprowadzeniem badań geologiczno-inżynierskich i określeniem warunków posadowienia obiektu, z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych.
 
§ 17. Zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2.
 
§ 18. Wymaga się zaopiniowania projektów budowlanych i projektów zagospodarowania terenu przez gestorów uzbrojenia technicznego - istniejącego, projektowanego i planowanego w granicach opracowania oraz, którego strefy ochronne obejmują całość lub część terenu objętego projektem zagospodarowania.
 
§ 19. Wymaga się ażurowych ogrodzeń od strony terenów publicznych.
 
§ 20. Wymaga się dostosowania wysokościowego zagospodarowania terenu i zabudowy do projektu budowlanego lub istniejącej jezdni przyległej ulicy, a w przypadku ich braku do rzędnych wysokościowych istniejących elementów uzbrojenia terenu poprzez wyznaczenie poziomów w punktach pośrednich metodą interpolacji oraz uwzględnienia odpowiednich spadków podłużnych.
 
§ 21. Ustalenia obowiązujące na obszarze objętym niniejszym planem, odnoszące się do zagadnień związanych z umieszczaniem reklam:
1)  zakazuje się umieszczania wszelkich reklam na działkach budowlanych, na których zrealizowano wyłącznie funkcję mieszkaniową;
2)  zakazuje się umieszczania reklam mogących powodować zjawiska olśnienia na jezdniach ulic publicznych oraz kojarzących się ze znakami drogowymi.
 
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
 
§ 22. Ustalenia obowiązujące na obszarze objętym niniejszym planem, odnoszące się do zagadnień komunikacji:
1)  tereny ulic lokalnej o symbolu “B1KDL/ITx” i dojazdowych o symbolach “B2KDd/ITx”, “B3KDd/ITx”, “B4KDd/ITx” i “C1KDd/ITx” oprócz urządzeń związanych bezpośrednio z potrzebami ruchu, przeznacza się - poza granicami jezdni - do umieszczania urządzeń pomocniczych oraz sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, z tym, że dopuszcza się przejścia poprzeczne pod jezdnią, między innymi przyłączy do sieci, oraz wyjątki o których mowa w pkt. 2;
2)  dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego nie związanego z ruchem drogowym pod jezdnią na terenach odcinków ulic dojazdowych oznaczonych symbolami: “B5KDW/IT”, “B6KDW/IT”, “B7KDW/IT”, “B8KDW/IT” i “C1KDd/ITx” (dotyczy odcinka przewężenia o szerokości poniżej 15,00 m), 
3)  dopuszcza się realizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego w odległościach mniejszych od krawędzi jezdni niż określono w przepisach szczególnych dotyczących dróg publicznych, wszystkich objętych planem ulic, oraz drogi krajowej nr 25, pod warunkiem zachowania bezkolizyjności z jezdnią;
4)  zakazuje się bezpośrednich włączeń komunikacyjnych z działek budowlanych do drogi krajowej po realizacji, wyznaczonych w niniejszym planie, ulic lokalnej i dojazdowych je obsługujących.
 
§ 23. Na terenach funkcjonalnych dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego, które nie mogą być zrealizowane na terenach przeznaczonych na ten cel, w tym przeznaczonych pod ulicę lokalną, ulice dojazdowe i pod wewnętrzne ciągi dojazdowe i dojścia, po uregulowaniu zasad związanych z prawem własnościowym i bezkolizyjności z istniejącymi i planowanymi innymi obiektami i urządzeniami, w tym po dopuszczeniu udostępniania do celów eksploatacyjnych.
 
§ 24. Ustalenia obowiązujące na obszarze objętym niniejszym planem, odnoszące się do zagadnień wodociągów i kanalizacji:
1)  wymaga się doprowadzenia wody pitnej do działek budowlanych z gminnej sieci wodociągowej poprzez rozbudowaną sieć wodociągową, uzbrojoną w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe, z zachowaniem warunków gestora sieci, wyprowadzoną z projektowanych sieci rozprowadzonych po terenach projektowanej zabudowy w układach pierścieniowych (z dopuszczeniem wyjątkowo układów wrzecionowych) wzdłuż publicznych ulic lokalnej i dojazdowych;
2)  wymaga się na obszarze objętym planem wykonania co najmniej jednej studni publicznej awaryjnej dla zaopatrzenia ludności na wypadek unieruchomienia wodociągu komunalnego, o wydajności minimum 0,5 l/sek., a jej lokalizację należy wyznaczyć na terenie oznaczonym symbolem “C13US/UG,UT,KDWP,ZP”;
3)  wymaga się odprowadzenia ścieków bytowych i technologicznych do projektowanej kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie kolektorami grawitacyjnymi do przepompowni ścieków sanitarnych na terenie oznaczonym symbolem “B19K,Ex” oraz na terenach położonych poza obszarem objętym planem, skąd systemem przewodów tłocznych do gminnej oczyszczalni ścieków w Brzozie), z tym że dopuszcza się tymczasowo adaptację istniejących indywidualnych urządzeń oczyszczania ścieków i gromadzenia ścieków w istniejących szczelnych zbiornikach przeznaczonych na ścieki do czasu upływu jednego roku od wybudowania odpowiedniego kolektora ścieków sanitarnych na przyległym terenie lub w sąsiedztwie umożliwiającym wybudowanie przyłącza;
4)  na terenach działek z zabudową - istniejącą legalnie w dniu uchwalenia planu lub będącą w budowie, na podstawie ważnych decyzji administracyjnych - dopuszcza się tymczasowo gromadzenie ścieków sanitarnych w szczelnych, wybieralnych zbiornikach na ścieki, z rygorem wywozu nieczystości do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków, a po zrealizowaniu i oddaniu do użytku odpowiedniego kolektora sanitarnego wymaga się wykonania do niego przyłącza w terminie jednego roku od dnia powiadomienia przez właściwy organ gminy;
5)  wymaga się odprowadzenia ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych grawitacyjnie systemem kanałów zamkniętych lub rowów otwartych wzdłuż ulic lokalnej i dojazdowych do rowu na terenach oznaczonych symbolami “B11WSx” i  “B12WSx”, poprzez tereny oznaczone symbolami  “B4KDd/ITx” “B14ZP” i “B17UT,KDWP,ZP”, pod warunkiem zastosowania przed wlotem do ww. rowu zautomatyzowanego systemu oczyszczania zaopatrzonego w piaskownik i separator dla substancji ropopochodnych;
6)  dopuszcza się odprowadzenie ścieków deszczowych z powierzchni nieutwardzonych i z dachów do gruntu;
7)  wymaga się, przy zmianach konfiguracji terenu, dostosowania spadków terenu do możliwości odbioru ścieków deszczowych przez kanalizację deszczową i rowy z odpowiednim zabezpieczeniem przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń stałych.
 
§ 25. Ustalenia obowiązujące na obszarze objętym niniejszym planem, odnoszące się do zagadnień zaopatrzenia w energię elektryczną:
1)  wymaga się projektowania zaopatrzenia w energię elektryczną na warunkach gestora sieci, wyłącznie liniami kablowymi niskiego napięcia wyprowadzonymi ze stacji transformatorowych ustalonych w niniejszym planie;
2)  wymaga się projektowania i wykonania oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego umożliwiającego jego przystosowanie dla potrzeb obrony cywilnej.
 
§ 26. Ustalenia obowiązujące na obszarze objętym niniejszym planem, odnoszące się do zagadnień zaopatrzenia w energię cieplną:
1)  zakazuje się stosowania indywidualnych środków do ogrzewania budynków z czynnikami grzewczymi wysoko emisyjnymi;
2)  dopuszcza się do ogrzewania budynków wykorzystanie następujących czynników grzewczych - gaz, energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy lub inne odnawialne, niskoemisyjne źródła energii.
 
Rozdział 9
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
 
§ 27.1. Od linii brzegowej jeziora Jezuickiego (według rysunku planu) wymaga się zachowania odległości minimum:
1)  1,5 m do ogrodzeń;
2)  30 m do projektowanej zabudowy kubaturowej, dla której zasady zabudowy określone zostały w ustaleniach działu II niniejszej uchwały;
3)  20 m do miejsc postojowych i parkingów na pojazdy samochodowe;
4)  100 m do nowych obiektów budowlanych nie wymienionych w pkt. 2.
 
2. Ustalenia zawartego w ust. 1 pkt. 2 nie stosuje się do przebudowy i modernizacji istniejących budynków i innych obiektów budowlanych na terenach oznaczonych w planie symbolami “C10UT,UG”, “C14US,UTL,ZP” i “C15UTL,UG,ZP”, a także do projektowanych obiektów związanych z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż brzegu jeziora, o którym mowa w § 28.
 
§ 28. W granicach terenu jeziora poza linią brzegową, na terenach oznaczonych symbolami “C2ZP/KXx”, “D4WS//KXx” i “C16WSx”, dopuszcza się realizację pomostowego pasażu o szerokości minimum 2 m, lecz nie szerszego niż 4 m, dostosowanego do ruchu pieszych, z możliwością realizacji ścieżki rowerowej (zespolonej z ciągiem pieszym), z tym, że w przypadku realizacji plaży wymagane jest wyznaczenie ciągu pieszego i ścieżki rowerowej poza terenem plaży, w tym poprzez projektowane i istniejące tereny drogi dojazdowej oznaczonej symbolem “C1KDd/ITx”.
 
§ 29. Wszystkie tereny objęte planem są położone w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych podlegającego ochronie prawnej, w związku z powyższym:
1)  zakazuje się budowy nowych indywidualnych ujęć wody, oraz pogłębiania istniejących;
2)  obowiązują inne zakazy i wymagania określone w § 7 i w odrębnych przepisach.
 
DZIAŁ II.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE.
 
Rozdział 10
Ustalenia niepowtarzalne dotyczące poszczególnych terenów w zakresie określonym w rozdziałach nr 2÷7
 
§ 30.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem “A1KDGP-1/2x>KDGP-2/2x” (pow. ok. 3,48 ha) ustala się tymczasowe przeznaczenie terenu pod odcinek adaptowanej, istniejącej, publicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego klasy GP, w ciągu drogi krajowej nr 25, o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających, o układzie jedno-jezdniowym, o szerokości jezdni około 9,5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości po 2,0 m, z adaptowanymi tymczasowo zjazdami na tereny zabudowane, oraz rolnicze i leśne a także projektowanymi zjazdami tymczasowymi na projektowane ulice (lokalną oznaczoną symbolem “B1KDL/ITx” i dojazdową oznaczoną symbolem “C1KDd/ITx”) z dopuszczeniem rozbudowy (lub przebudowy) o drugą jezdnię, po poszerzeniu o tereny oznaczone symbolami A2Ai>KDGP-2/2x, A3KDLx>KDGP-2/2x, A4Ai>KDGP-2/2x, A5KDLx>KDGP-2/2x, A6Ai>KDGP-2/2x i A7Ai>KDGP-2/2x, o których mowa w ust. 2 - o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 35,0 m do 40,0 m, z przewężeniami do 30,0 m, o układzie dwu-jezdniowym, o szerokości jezdni po minimum 7,0 m każda po dwa pasy ruchu, obustronne pobocza szerokości po 2,0 m, pozostałe elementy według obowiązujących odrębnych przepisów, z następującymi ustaleniami szczegółowymi:
1)  wymaga się wykonania ekranów zabezpieczających istniejącą adaptowaną zabudowę od hałasu komunikacyjnego na granicach z terenami z istniejącą zabudową położoną w odległości poniżej 70 m od projektowanej nowej jezdni drogi krajowej, o ile utrzymana zostanie w tej zabudowie funkcja mieszkaniowa;
2)  dopuszcza się wprowadzenie przejść podziemnych lub nadziemnych związanych z włączeniami ulic lokalnej “B1KDL/ITx” i dojazdowej “C1KDd/ITx” lub na osi chodnika odcinka ulicy “C1KDd/ITx” przechodzącego na teren “B19K,Ex” po zachodniej stronie drogi krajowej lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
3)  dopuszcza się lokalizację urządzeń pomocniczych;
4)  wymaga się wykonania urządzeń podczyszczających (do stopnia określonego w odrębnych przepisach prawa) ścieki deszczowe, wyprowadzone z nawierzchni jezdni z usytuowaniem na wlotach kanalizacji deszczowej lub przydrożnych rowów do cieku na terenie oznaczonym symbolem “B12WSx”.
 
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami A2KDLx>KDGP-2/2x (pow. ok. 0,14 ha), A3KDLx>KDGP-2/2x (pow. ok. 0,07 ha), A4Ai>KDGP-2/2x (pow. ok. 0,83 ha), A5KDLx>KDGP-2/2x (pow. ok. 0,10 ha), A6KDLx>KDGP-2/2x (pow. ok. 0,17 ha) i A7Ai>KDGP-2/2x (pow. ok. 0,40 ha) ustala się przeznaczenie pod poszerzenie odcinka drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego klasy GP w ciągu drogi krajowej nr 25, obejmującego teren oznaczony symbolem “A1KDGP-1/2>KDGP-2/2x”, o którym mowa w ust. 1 - rozbudowę (lub przebudowę) o drugą jezdnię, oraz z dopuszczeniem tymczasowych zjazdów na projektowane ulice lokalną (oznaczoną symbolem “B1KDL/ITx”) i dojazdową (oznaczoną symbolem “C1KDd/ITx”) - zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1.
 
§ 31.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem “B1KDL/ITx (pow. ok. 1,34 ha) ustala się przeznaczenie pod publiczną ulicę lokalną obsługującą tereny zabudowy produkcyjnej,  usługowej, mieszkaniowej i tereny kolejowe położone pomiędzy terenami kolejowymi a droga krajową nr 25 z dopuszczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z ruchem drogowym z następującymi ustaleniami:
1)  włączenia krańcowe do ulicy głównej (docelowo ruchu przyspieszonego) w ciągu drogi krajowej nr 25:
a)  na odcinku oznaczonych symbolami “A3KDLx>KDGP-2/2x” poprzez pełne skrzyżowanie wielokierunkowe, oraz
b)  włączenie wyłącznie na prawoskręty na terenie “A5KDLx>KDGP-2/2x”,
c)  dopuszcza się rozwiązania tymczasowe - do czasu realizacji przebudowy drogi krajowej, o której mowa w § 32 ust. 1 i 2 - w formie skrzyżowań z drogą krajową oznaczoną symbolem “A1KDGP-1/2x>KDGP-2/2x”, przez tereny “A3KDLx>KDGP-2/2x” i “A5KDLx>KDGP-2/2x” z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt. lit. “a” i “b”;
2)  szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15,5 m ze skosami na włączeniach ulic dojazdowych planu 10,0 m x 10,0 m, według rysunku z jezdnią o szerokości minimum 6,0 m usytuowaną odpowiednio do lokalizacji projektowanych urządzeń i sieci uzbrojenia terenu;
3)  dopuszcza się włączenia dróg i ulic niższego rzędu poprzez skrzyżowania oraz przyległych działek budowlanych według ustaleń dla terenów je obejmujących;
4)  dopuszcza się lokalizację zatok przystankowych komunikacji publicznej w miejscach wskazanych liniami jezdni według rysunku planu, oraz w innych spełniających wymagania określone w obowiązujących w dniu wydania pozwolenia na budowę odrębnych przepisów prawnych;
5)  dopuszcza się realizację chodników obustronnych o szerokości minimum 1,5 m, ścieżek rowerowych dwóch jednokierunkowych o szerokości po 1,5 m (według rysunku planu) lub jednej dwukierunkowej o szerokości 2,0 m, rowów lub otwartych kanałów odwadniających (w przypadku braku realizacji systemu kanalizacji deszczowej) oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego nie związanych z ruchem drogowym;
6)  wymaga się ochrony i konserwacji istniejących i projektowanych rowów melioracyjnych i odprowadzających wody powierzchniowe, oraz realizację odpowiednich przejść mostowych i przepustów w miejscach skrzyżowań z ciągami komunikacyjnymi.
 
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B2KDd/ITx (pow. ok. 0,88 ha) ustala się przeznaczenie pod publiczną ulicę dojazdową rozprowadzająca ruch dojazdowy do przyległych terenów z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z ruchem drogowym z następującymi ustaleniami:
1)  wymaga się krańcowych włączeń do ulicy lokalnej oznaczonej symbolem B1KL/ITx poprzez pełne skrzyżowania;
2)  szerokość w liniach rozgraniczających minimum 14,5 m, ze skosami 10,0 m x 10,0 m przy włączeniach do ulicy oznaczonej symbolem B1KL/ITx, a na załamaniach wewnętrznych pod kątem zbliżonym do 90o  skosy 10,0 x 10,0 m, z jezdnią o szerokości minimum 5,0 m;
3)  dopuszcza się realizację chodników obustronnych o szerokości minimum 1,5 m, lub łączonych z jednokierunkowymi ścieżkami rowerowymi, o ile nie zostaną wydzielone niezależne ścieżki rowerowe - dwie jednokierunkowe o szerokości minimum po 1,5 m lub jednej dwukierunkowej o szerokości 2,0 m, rowów odwadniających oraz obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego nie związanych z ruchem drogowym.
 
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami B3KDd/ITx (pow. ok. 0,20 ha) i B5KDd/ITx (pow. ok.0,20 ha) ustala się przeznaczenie pod publiczne ulice dojazdowe rozprowadzające ruch dojazdowy do przyległych terenów z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z ruchem drogowym (poza jezdnią) z następującymi ustaleniami:
1)  wymaga się krańcowego włączenia do ulicy lokalnej oznaczonej symbolem B1KL/ITx poprzez pełne skrzyżowanie, a zakończonej placem do nawracania według rysunku planu, z dopuszczeniem tymczasowej obsługi bezpośrednio z drogi krajowej do czasu realizacji ulicy lokalnej;
2)  szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 m do 14,5 m, ze skosami 10,0 m x 10,0 m przy włączeniach do ulicy oznaczonej symbolem B1KL/ITx, z jezdnią o szerokości minimum 5,0 m;
3)  dopuszcza się poza jezdnią realizację obustronnych chodników łączonych z jednokierunkowymi ścieżkami rowerowymi o szerokości minimum 2,5 m, oraz obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego nie związanych z ruchem drogowym.
 
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B4KDd/ITx (pow. ok. 0,12 ha) ustala się przeznaczenie pod publiczną ulicę dojazdową rozprowadzającą ruch dojazdowy do przyległych terenów z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z ruchem drogowym (poza jezdnią) z następującymi ustaleniami:
1)  wymaga się krańcowego włączenia do ulicy lokalnej oznaczonej symbolem B1KL/ITx poprzez pełne skrzyżowanie, a zakończonej placem do nawracania według rysunku planu;
2)  szerokość w liniach rozgraniczających 15,00 m, ze skosami 10,0 m x 10,0 m przy włączeniu do ulicy oznaczonej symbolem B1KL/ITx, z jezdnią o szerokości minimum 6,0 m z docelowym placem do zawracania o wymiarach 20,00 m x 20,00 m;
3)  dopuszcza się poza jezdnią realizację obustronnych chodników łączonych z jednokierunkowymi ścieżkami rowerowymi o szerokości minimum 2,5 m, oraz obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego nie związanych z ruchem drogowym.
 
5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B5KDW/IT (pow. ok. 0,20 ha), ustala się przeznaczenie pod teren i ciąg komunikacyjny wewnętrzne związany z przyległą linią kolejową oraz dojazd gospodarczy do terenów rolnych i terenów zieleni położonymi w granicach planu i po przeciwnej stronie torów kolejowych poza granicami planu z następującymi ustaleniami:
1)  wymaga się włączenia komunikacyjnego do ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem “B4KDd/ITx”;
2)  wymaga się udostępnienia dojazdu do przyległych terenów zieleni położonych poza zasięgiem publicznych dróg dojazdowych;
3)  szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 0 m do 20,0 m;
4)  dopuszcza się realizację podziemnych sieci uzbrojenia technicznego nie związanych z ruchem drogowym.
 
6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami B6KDW/IT (pow. ok. 0,03 ha), B7KDW/IT (pow. ok. 0,04 ha) i B8KDW/IT (pow. ok. 0,07 ha), ustala się przeznaczenie pod wewnętrzne ciągi komunikacyjne rozprowadzające ruch dojazdowy do przyległych terenów, z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z ruchem drogowym z następującymi ustaleniami:
1)  wymagane krańcowe włączenia do ulic dojazdowych oznaczonych symbolami - odpowiednio - “B2KDd/ITx” i “B3KDd/ITx” poprzez pełne skrzyżowania;
2)  wymagana szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m i 9,0 m (według rysunku planu);
3)  wymagany przekrój jednoprzestrzenny z odprowadzeniem ścieków deszczowych powierzchniowo do rowów w ulicach dojazdowych lub kanalizacji deszczowej po jej realizacji;
4)  wymagane skosy 5,0 m x 5,0 m przy włączeniach terenów B6KDw/IT i B7KDw/IT do ulic dojazdowych oznaczonych symbolami odpowiednio “B2KDd/ITx” i “B3KDd/ITx”.
 
7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B9K/ITx (pow. ok. 0,07 ha) ustala się przeznaczenie pod pas techniczny pod budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym miedzy innymi podziemnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z następującymi ustaleniami:
1)  obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej oznaczonej symbolem “B1KDL/ITx”;
2)  szerokość w liniach rozgraniczających 5,00 m;
3)  wierzchnią warstwę gruntu należy zagospodarować w postaci trawnika.
 
8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B10Ex (pow. ok. 0,01 ha) ustala się przeznaczenie pod projektowaną stację transformatorową, z dopuszczeniem kubatury nie większej niż 250 m3, z zachowaniem odległości zabudowy minimum 1,50 m od granic terenu, z ograniczeniem kolorystyki do barw pastelowych.
 
9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami B11WSx (pow. ok. 0,04 ha) i B12WSx (pow. ok. 0,06 ha) ustala się przeznaczenie pod adaptowane tereny wód śródlądowych - uregulowany, otwarty ciek wodny - przepływ wód z jeziora Jezuickiego w kierunku rzeki Noteci i Kanału Noteckiego - z zielenią przybrzeżną, z dopuszczeniem realizacji wpustów oczyszczonych ścieków deszczowych z przyległych terenów, w tym, objętych niniejszym planem.
 
10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami B13ZP (pow. ok. 0,77 ha), B14ZP (pow. ok. 0,06 ha), B15ZP (pow. ok. 0,05 ha) i B16ZP (pow. ok. 0,94 ha) ustala się przeznaczenie pod zieleń urządzoną niską i adaptowaną wysoką o funkcji izolacyjnej i ozdobnej z dopuszczeniem realizacji obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego, o ile nie będzie to sprzeczne z odrębnymi przepisami prawnymi.
 
11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B17UT,UKDWP,ZP (pow. ok. 0,42 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę związaną z obsługą ruchu turystycznego, w tym usługowo-handlową (z wyłączeniem gastronomii), usług obsługi komunikacji (warsztaty szybkich napraw, stacja paliw, myjnia pojazdów samochodowych) i parkingów z następującymi ustaleniami:
1)  dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 0,12 ha, z liniami granic działek prostopadłymi do granic terenu od strony przyległych ulic, z tym że szerokość terenu przyległego do ulic lokalnej lub dojazdowej nie może być mniejsza niż 6,0 m;
2)  wymaga się obsługi komunikacyjnej wyłącznie z dróg - lokalnej oznaczonej symbolem “B1KDL/ITx” i dojazdowej oznaczonej symbolem “B4KDd/ITx”, a zakazuje się włączeń do przyległej drogi krajowej;
3)  wymagane parametry zabudowy:
a)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu nie może przekraczać 0,5,
b)  gabaryty zabudowy - minimalna szerokość budynku z wyłączeniem łączników komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 6,0 m,
c)  elementy geometria dachu - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowych nachyleniach połaci dachowych mieszczących się w granicach od 22o do 45o z dopuszczeniem lukarn i naczółków, kierunki spadków prostopadłe do maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ulic lokalnej i dojazdowej,
d)  wysokości projektowanej zabudowy do najwyższego gzymsu na części terenu ograniczonego maksymalną linią nieprzekraczalną zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do górnego gzymsu maksymalnie 9,0 m, a do kalenicy maksymalnie 11,0 m, na pozostałym terenie w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych nowej zabudowy kubaturowej do górnego gzymsu minimum 3,5 m maksymalnie 6,0 m;
4)  wymaga się aby powierzchnia biologicznie czynna nie zajmowała mniej niż 30% powierzchni terenu lub działki,
5)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług (z tym, że dla funkcji usług obsługi komunikacji minimum 2 miejsca parkingowe na jedno miejsce robocze obsługi pojazdu), oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników;
6)  wymaga się realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do zasilania projektowanej zabudowy w energię elektryczną (przewidzieć możliwość ewentualnej lokalizacji stacji transformatorowej), cieplną (kotłownia centralnego ogrzewania), oraz odpowiedniego do funkcji zabudowy i zagospodarowania systemu wodociągów wewnętrznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciągów technologicznych;
7)  dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego nie związanych z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu.
 
12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B18UT,UG,UKDWP (pow. ok. 0,68 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę związaną z obsługą ruchu turystycznego, w tym usługowo-handlową, usług gastronomicznych, usług hotelowych, usług obsługi komunikacji (warsztaty szybkich napraw, stacja paliw, myjnia pojazdów samochodowych) i parkingów z następującymi ustaleniami:
1)  dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 0,12 ha, z liniami granic działek prostopadłymi do granic terenu od strony przyległych ulic, z tym że szerokość terenu przyległego do ulic lokalnej lub dojazdowej nie może być mniejsza niż 6,0 m;
2)  wymaga się obsługi komunikacyjnej wyłącznie z dróg lokalnej (oznaczonej symbolem “B1KDL/ITx”) i dojazdowej (oznaczonej symbolem “B4KDd/ITx”);
3)  wymagane parametry zabudowy:
a)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu nie może przekraczać 0,5,
b)  gabaryty zabudowy - minimalna szerokość budynku z wyłączeniem łączników komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 6,0 m,
c)  elementy geometria dachu - nachylenia połaci dachowych mieszczące się w granicach od 12o do 45o, kierunki spadków połaci prostopadłe do maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ulic lokalnej i dojazdowej,
d)  wysokości projektowanej zabudowy do najwyższego gzymsu na części terenu ograniczonego maksymalną linią nieprzekraczalną zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do górnego gzymsu maksymalnie 11,0 m, a do kalenicy maksymalnie 15,0 m, na pozostałym terenie w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych nowej zabudowy kubaturowej do górnego gzymsu minimum 3,5 m maksymalnie 6,0 m;
4)  wymaga się aby powierzchnia biologicznie czynna nie zajmowała mniej niż 30% powierzchni terenu lub działki,
5)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług (z tym, że dla funkcji usług obsługi komunikacji minimum 2 miejsca parkingowe na jedno miejsce robocze obsługi pojazdu), oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników;
6)  wymaga się realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do zasilania projektowanej zabudowy w energię elektryczną (przewidzieć możliwość ewentualnej lokalizacji stacji transformatorowej), cieplną (kotłownia centralnego ogrzewania), oraz odpowiedniego do funkcji zabudowy i zagospodarowania systemu wodociągów wewnętrznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciągów technologicznych;
7)  dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego nie związanych z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu.
 
13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B19K,Ex (pow. ok. 0,09 ha) ustala się przeznaczenie pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane głównie z systemem kanalizacji sanitarnej - projektowana przepompownia ścieków z terenów położonych po wschodniej stronie drogi krajowej, oraz adaptowaną stację transformatorową, z następującymi ustaleniami:
1)  wymaga się zrealizowania zieleni o funkcji maskującej i izolacyjnej;
2)  zakazuje się realizacji inwestycji zaliczonych do zagrażających środowisku według odrębnych przepisów o ochronie środowiska;
3)  wymaga się zachowania minimum 50% terenu w stanie biologicznie czynnym.
 
14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B20P,UR (pow. ok. 0,30 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę i zagospodarowanie terenu związane z produkcją i usługami rzemieślniczymi z następującymi ustaleniami:
1)  opracowanie projektu budowlanego zabudowy produkcyjnej i usługowej należy poprzedzić odpowiednio do zamierzeń inwestycyjnych uzyskaniem odpowiednich decyzji i postanowień stosownie do odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska;
2)  funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu nie może być zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3)  wymaga się od zabudowy:
a)  nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu według rysunku planu, w tym poza strefą ograniczonej wysokości do 6 m dopuszcza się zabudowę o wysokości do 9,0 m nad poziomem przyległej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem B2KDd/ITx,
b)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,2,
c)  nachylenia połaci dachowych mieszczące się w granicach od 6o do 45o, z tym że wymaga się ujednolicenia od strony frontu działki zwróconego na wschód,
d)  kolorystyki w różnych odcieniach brązu z akcentami (detale) w bieli;
e)  wysokości gzymsu nie niżej niż 3,0 m nad poziomem przyległego terenu;
4)  wymaga się zachowania minimum 50% terenu w stanie biologicznie czynnym;
5)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem B2KDd/ITx;
6)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług (z tym, że dla funkcji usług obsługi komunikacji minimum 2 miejsca parkingowe na jedno miejsce robocze obsługi pojazdu), oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników.
 
15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B21MN (pow. ok. 0,16 ha) ustala się przeznaczenie pod adaptowaną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem zmiany funkcji na usługi rzemieślnicze z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się wtórnych podziałów terenu na mniejsze działki budowlane;
2)  wymaga się przy ewentualnej przebudowie istniejącej zabudowy lub budowie nowej :
a)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu nie może przekraczać 0,3,
b)  gabaryty zabudowy - minimalna szerokość budynku z wyłączeniem łączników komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 6,0 m,
c)  elementy geometrii dachu - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowych nachyleniach połaci dachowych mieszczących się w granicach od 27o do 45o z dopuszczeniem lukarn i naczółków, kierunki spadków prostopadłe do maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ulicy dojazdowej,
d)  wymaga się zachowania wysokości według istniejącej zabudowy na terenie, przy utrzymaniu zewnętrznego obrysu a przy przekraczaniu istniejącego obrysu wymaga się uwzględnienia ograniczeń według rysunku planu, w tym poza strefą ograniczonej wysokości do 6 m dopuszcza się zabudowę o wysokości do najwyższego gzymsu do 9,0 m nad poziomem przyległej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem B2KDd/ITx po jej realizacji a wcześniej do poziomu istniejącego terenu,
e)  wymagane wysokie walory architektoniczne nowej i adaptowanej zabudowy ze wszystkich stron,
f)   kolorystyki w różnych odcieniach brązu z akcentami (detale) w bieli;
3)  wymaga się zachowania minimum 40% terenu w stanie biologicznie czynnym;
4)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem B2KDd/ITx;
5)  dopuszcza się tymczasową obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 25 poprzez istniejący zjazd, do czasu uruchomienia ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem “B2KDd/ITx”, zgodnie z niniejszym planem, z tym że dotyczy to wyłącznie stanu istniejącego zabudowy, bez jej rozbudowy czy zmiany sposobu użytkowania;
6)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny, 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników.
 
16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B22P,UR,MN (pow. ok. 2,98 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę i zagospodarowanie terenu o funkcjach produkcyjnej, usług rzemieślniczych z adaptacją istniejącej zabudowy mieszkaniowej i dopuszczeniem budowy nowej zabudowy mieszkaniowej właścicieli terenów części produkcyjnych i usługowych, z następującymi ustaleniami:
1)  rodzaj i sposób użytkowania projektowanych budynków i terenu wymagają uwzględnienia położenia w sąsiedztwie istniejącej i będącej w realizacji zabudowy (na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych), w tym o funkcji mieszkaniowej;
2)  opracowanie projektu budowlanego zabudowy produkcyjnej i usługowej należy poprzedzić odpowiednio do zamierzeń inwestycyjnych uzyskaniem odpowiednich decyzji i postanowień stosownie do odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska;
3)  dopuszcza się zabudowę na działkach budowlanych powstałych z istniejących podziałów działek lub po ich scaleniu i podziale, który uwzględni następujące zasady:
a)  szerokość frontu działki od strony przyległej ulicy nie mniejsza niż 20,0 m,
b)  powierzchnia każdej działki (budowlanej) powstałej w wyniku podziału nie może być mniejsza niż 0,12 ha;
c)  linie podziału w pasie przyległym do ulic szerokości 20 m wymagają zachowania kata prostego do linii rozgraniczających ulic (dotyczy nowych podziałów);
4)  wymagane parametry zabudowy:
a)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu nie może przekraczać 0,5,
b)  gabaryty zabudowy - minimalna szerokość budynku z wyłączeniem łączników komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 6,0 m,
c)  wymaga się uwzględnienia ograniczeń według rysunku planu, w tym w granicach wyznaczonych maksymalną linią nieprzekraczalną dla zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do kalenicy dachu dopuszcza się zabudowę o wysokości do 9,0 m do najwyższego gzymsu a do 12,0 m do kalenicy dachu, nad poziomem przyległych ulic dojazdowych, na pozostałym terenie w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla nowej zabudowy kubaturowej minimum 3,5 m i maksymalnie 4,5 m do górnego gzymsu, a do kalenicy dachu maksymalnie 6,0 m,
d)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,4,
e)  elementy geometria dachu - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowych nachyleniach połaci dachowych mieszczących się w granicach od 22o do 45o z dopuszczeniem lukarn i naczółków, kierunki spadków prostopadłe do maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ulic lokalnej i dojazdowej,
f)   wymaga się ujednolicenia nachylenia i kolorystyki połaci dachowych od strony frontu działki zwróconego na wschód,
g)  wysokości projektowanej zabudowy do najwyższego gzymsu na części terenu ograniczonego maksymalną linią nieprzekraczalną zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do górnego gzymsu maksymalnie 9,0 m, a do kalenicy maksymalnie 11,0 m,;
h)  kolorystyki w różnych odcieniach brązu z akcentami (detale) w bieli;
5)  wymaga się aby powierzchnia biologicznie czynna nie zajmowała mniej niż 30% powierzchni terenu lub działki,
6)  wymaga się zachowania minimum 50% terenu w stanie biologicznie czynnym;
7)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem B2KD/ITx lub lokalnej B1KDL/ITx;
8)  dopuszcza się tymczasową obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 25 poprzez istniejące zjazdy, do czasu uruchomienia ulic dojazdowych zgodnie z niniejszym planem, z tym że dotyczy to wyłącznie działek z istniejącą zabudową, bez jej rozbudowy czy zmiany sposobu użytkowania;
9)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny, 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników.
 
17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B23UR,MN (pow. ok. 0,48 ha) ustala się przeznaczenie pod projektowaną zabudowę i zagospodarowanie o funkcji usług rzemieślniczych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właścicieli ww. zabudowy i adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem zmiany funkcji mieszkaniowej na usługi rzemieślnicze w całości lub w części, z następującymi ustaleniami:
1)  opracowanie projektu budowlanego zabudowy produkcyjnej i usługowej należy poprzedzić odpowiednio do zamierzeń inwestycyjnych uzyskaniem odpowiednich decyzji i postanowień stosownie do odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska;
2)  nowa zabudowa mieszkaniowa dopuszczalna wyłącznie w granicach linii nieprzekraczalnych dla zabudowy mieszkaniowej;
3)  dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zmiany funkcji mieszkaniowej na usługi rzemieślnicze w całości lub w części;
4)  wymagane wysokie walory architektoniczne nowej zabudowy ze wszystkich stron;
5)  wymagane parametry zabudowy:
a)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu nie może przekraczać 0,4,
b)  gabaryty zabudowy - minimalna szerokość budynku z wyłączeniem łączników komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 6,0 m,
c)  elementy geometria dachu - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowych nachyleniach połaci dachowych mieszczących się w granicach od 22o do 45o z dopuszczeniem lukarn i naczółków, kierunki spadków prostopadłe do maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ulic lokalnej i dojazdowej,
d)  wymaga się uwzględnienia ograniczeń według rysunku planu, w tym w granicach wyznaczonych maksymalną linią nieprzekraczalną dla zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do kalenicy dachu dopuszcza się zabudowę o wysokości do 9,0 m do najwyższego gzymsu, a do 12,0 m do kalenicy dachu, nad poziomem przyległych ulic dojazdowych, na pozostałym terenie w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla nowej zabudowy kubaturowej minimum 3,5 m i maksymalnie 4,5 m do górnego gzymsu, a do kalenicy dachu maksymalnie 6,0 m;
e)  kolorystyki w różnych odcieniach brązu z akcentami (detale) w bieli;
6)  wymaga się aby powierzchnia biologicznie czynna nie zajmowała mniej niż 40% powierzchni terenu lub działki;
7)  wymaga się przy ewentualnej przebudowie istniejącej zabudowy zachowania istniejących  zewnętrznych, głównych gabarytów lub uwzględnienia ograniczeń o których mowa w pkt. 5;
8)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z przyległych ulic lokalnej i dojazdowej, oraz poprzez teren oznaczony symbolem B8KDW/IT (dotyczy wyłącznie działek budowlanych, które nie mają dostępu do ulicy publicznej);
9)  dopuszcza się tymczasową obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 25 poprzez istniejące zjazdy, do czasu uruchomienia ulic dojazdowych zgodnie z niniejszym planem, z tym że dotyczy to wyłącznie działek z istniejącą zabudową, bez jej rozbudowy czy zmiany sposobu użytkowania;
10) wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny, 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników.
 
18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B24P,UR,MN (pow. ok. 4,33 ha) ustala się przeznaczenie pod projektowaną zabudowę i zagospodarowanie o funkcjach przemysłowo-składowej, usług rzemieślniczych z dopuszczeniem adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej i budowy nowej zabudowy mieszkaniowej właścicieli, oraz dopuszczeniem zmiany istniejącej funkcji mieszkaniowej na usługi rzemieślnicze lub produkcję w całości lub w części, z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na działki budowlane nie spełniając następujących warunków:
a)  szerokość frontu działki od strony przyległej ulicy nie mniejsza niż 20,0 m,
b)  powierzchnia każdej działki (budowlanej) powstałej w wyniku podziału nie może być mniejsza niż 0,12 ha;
c)  linie podziału w pasie przyległym do ulic lokalnej i dojazdowej szerokości 20 m wymagają zachowania kata prostego do linii rozgraniczających ulic (dotyczy nowych podziałów),
d)  działki budowlane z istniejącą zabudową wymagają zachowania odpowiedniego dostępu do terenów publicznych ulic dojazdowych w zakresie komunikacji i powiązań infrastrukturalnych, również poprzez określenie służebności;
2)  opracowanie projektu budowlanego zabudowy produkcyjnej i usługowej należy poprzedzić odpowiednio do zamierzeń inwestycyjnych uzyskaniem odpowiednich decyzji i postanowień stosownie do odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska;
3)  wymaga się od nowej zabudowy:
a)  uwzględnienia ograniczeń według rysunku planu, w tym w granicach wyznaczonych maksymalną linią nieprzekraczalną dla zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do kalenicy dachu dopuszcza się zabudowę o wysokości do 9,0 m do najwyższego gzymsu a do 12,0 m do kalenicy dachu, nad poziomem przyległych ulic dojazdowych, na pozostałym terenie w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla nowej zabudowy kubaturowej minimum 3,5 m i maksymalnie 4,5 m do górnego gzymsu, a do kalenicy dachu maksymalnie 6,0 m,
b)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,4,
c)  nachyleniach połaci dachowych mieszczących się w granicach od 12o do 45o, z tym że wymaga się ujednolicenia od strony frontu działki zwróconego na wschód,
d)  wymagane wysokie walory architektoniczne nowej zabudowy ze wszystkich stron;
e)  kolorystyki w różnych odcieniach brązu z akcentami (detale) w bieli;
4)  wymaga się przy ewentualnej przebudowie istniejącej zabudowy zachowania wysokości istniejącej zabudowy pod warunkiem utrzymania zewnętrznego obrysu a przy przekraczaniu istniejącego obrysu uwzględnienia ograniczeń, o których mowa w pkt. 3;
5)  wymaga się zachowania minimum 30% terenu w stanie biologicznie czynnym;
6)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z przyległych ulic lokalnej lub dojazdowych;
7)  dopuszcza się tymczasową obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 25 poprzez istniejące zjazdy, do czasu uruchomienia ulic lokalnej i dojazdowych zgodnie z niniejszym planem, z tym że dotyczy to wyłącznie działek z istniejącą zabudową, bez jej rozbudowy czy zmiany sposobu użytkowania;
8)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny, 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników.
 
19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B25P,UR,MN (pow. ok. 0,86 ha) ustala się przeznaczenie pod istniejącą adaptowaną i projektowaną zabudowę oraz zagospodarowanie o funkcjach przemysłowo-składowej, usług rzemieślniczych z dopuszczeniem budowy zabudowy mieszkaniowej właścicieli, z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na działki budowlane nie spełniając następujących warunków:
a)  szerokość frontu działki od strony przyległej ulicy nie mniejsza niż 20,0 m,
b)  powierzchnia każdej działki (budowlanej) powstałej w wyniku podziału nie może być mniejsza niż 0,12 ha;
c)  linie podziału w pasie przyległym do ulic lokalnej i dojazdowej szerokości 20 m wymagają zachowania kąta prostego do linii rozgraniczających ulic (dotyczy nowych podziałów),
d)  działki budowlane z istniejącą zabudową wymagają zachowania odpowiedniego dostępu do terenów publicznych ulic lokalnej lub dojazdowych w zakresie komunikacji i powiązań infrastrukturalnych, również poprzez określenie służebności;
2)  opracowanie projektu budowlanego zabudowy produkcyjnej i usługowej należy poprzedzić odpowiednio do zamierzeń inwestycyjnych uzyskaniem odpowiednich decyzji i postanowień stosownie do odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzi;
3)  wymaga się od nowej zabudowy:
a)  uwzględnienia ograniczeń według rysunku planu, w tym w granicach wyznaczonych maksymalną linią nieprzekraczalną dla zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do kalenicy dachu dopuszcza się zabudowę o wysokości do 9,0 m do najwyższego gzymsu a do 12,0 m do kalenicy dachu, nad poziomem przyległych ulic lokalnej lub dojazdowej, na pozostałym terenie w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla nowej zabudowy kubaturowej minimum 3,5 m i maksymalnie 4,5 m do górnego gzymsu, a do kalenicy dachu maksymalnie 6,0 m,
b)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,4,
c)  nachylenia połaci dachowych mieszczące się w granicach od 12o do 45o, z tym że wymaga się ujednolicenia od strony frontu działki zwróconego na wschód,
d)  wysokich walorów architektonicznych nowej zabudowy ze wszystkich stron;
e)  kolorystyki w różnych odcieniach brązu z akcentami (detale) w bieli;
4)  wymaga się przy ewentualnej przebudowie istniejącej zabudowy zachowania wysokości istniejącej zabudowy pod warunkiem utrzymania zewnętrznego obrysu a przy przekraczaniu istniejącego obrysu uwzględnienia ograniczeń o których mowa w pkt. 3;
5)  wymaga się zachowania minimum 30% terenu w stanie biologicznie czynnym;
6)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z projektowanych przyległych ulic lokalnej i dojazdowej;
7)  dopuszcza się tymczasową obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 25 na istniejących zjazdach, do czasu uruchomienia ulic lokalnej i dojazdowej zgodnie z niniejszym planem, z tym że dotyczy to wyłącznie działek z istniejącą zabudową, bez jej rozbudowy czy zmiany sposobu użytkowania;
8)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny, 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników.
 
20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B26P,UR,MN (pow. ok. 1,85 ha) ustala się przeznaczenie pod projektowaną zabudowę i zagospodarowanie o funkcjach przemysłowo-składowej, usług rzemieślniczych z dopuszczeniem adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej i budowy nowej zabudowy mieszkaniowej właścicieli, oraz dopuszczeniem zmiany istniejącej funkcji mieszkaniowej na usługi rzemieślnicze lub produkcję przemysłową w całości lub w części, z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na działki budowlane nie spełniając następujących warunków:
a)  szerokość frontu działki od strony przyległej ulicy nie mniejsza niż 20,0 m,
b)  powierzchnia każdej działki (budowlanej) powstałej w wyniku podziału nie może być mniejsza niż 0,12 ha;
c)  linie podziału w pasie przyległym do ulic lokalnej i dojazdowej szerokości 20 m wymagają zachowania kąta prostego do linii rozgraniczających ulic (dotyczy nowych podziałów),
d)  działki budowlane z istniejącą zabudową wymagają zachowania odpowiedniego dostępu do terenów publicznych ulic lokalnej lub dojazdowych w zakresie komunikacji i powiązań infrastrukturalnych, również poprzez określenie służebności;
2)  opracowanie projektu budowlanego zabudowy produkcyjnej i usługowej należy poprzedzić odpowiednio do zamierzeń inwestycyjnych uzyskaniem odpowiednich decyzji i postanowień stosownie do odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzi;
3)  wymaga się od nowej zabudowy:
a)  uwzględnienia ograniczeń według rysunku planu, w tym w granicach wyznaczonych maksymalną linią nieprzekraczalną dla zabudowy kubaturowej o wysokości powyżej 6 m do kalenicy dachu dopuszcza się zabudowę o wysokości do 9,0 m do najwyższego gzymsu a do 12,0 m do kalenicy dachu, nad poziomem przyległych ulic lokalnej lub dojazdowej, na pozostałym terenie w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla nowej zabudowy kubaturowej minimum 3,5 m i maksymalnie 4,5 m do górnego gzymsu, a do kalenicy dachu maksymalnie 6,0 m,
b)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,4,
c)  nachylenia połaci dachowych mieszczące się w granicach od 12o do 45o, z tym że wymaga się ujednolicenia od strony frontu działki zwróconego na wschód,
d)  wysokich walorów architektonicznych nowej zabudowy ze wszystkich stron;
e)  kolorystyki w różnych odcieniach brązu z akcentami (detale) w bieli;
4)  wymaga się zachowania minimum 30% terenu w stanie biologicznie czynnym;
5)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z projektowanej przyległej ulicy lokalnej oznaczonej symbolem “B1KDL/ITx”;
6)  dopuszcza się tymczasową obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 25 na istniejących zjazdach, do czasu uruchomienia ulicy lokalnej zgodnie z niniejszym planem, z tym że dotyczy to wyłącznie działek z istniejącą zabudową, bez jej rozbudowy czy zmiany sposobu użytkowania;
7)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny, 1 miejsce na 100 m2 powierzchni usług, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników.
 
§ 32.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C1KDd/ITx (pow. ok. 0,73 ha) ustala się przeznaczenie pod publiczną ulicę dojazdową rozprowadzającą ruch dojazdowy do przyległych terenów z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z ruchem drogowym z następującymi ustaleniami:
1)  wymagane krańcowe włączenie do ulicy w ciągu drogi krajowej nr 25 oznaczonej symbolem “A1KDG-1/2x>KDGP-2/2x”, wyłącznie na prawo skręty, na osi włączenia ulicy lokalnej oznaczonej symbolem “B1KDL/ITx”;
2)  szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 15,5 m do 20,0 m, ze skosami przy włączeniach do drogi krajowej 10,0 m x 10,0 m, z jezdnią o szerokości minimum 6,0 m,
3)  dopuszcza się lokalizację zatoki przystankowej komunikacji publicznej;
4)  dopuszcza się realizację obustronnych chodników o szerokości minimum 1,5 m, dwóch jednokierunkowych ścieżek rowerowych o szerokości minimum po 1,5 m lub jednej dwukierunkowej o szerokości 2,0 m, rowów odwadniających, oraz obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego nie związanych z ruchem drogowym.
 
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C2ZP/KXx (pow. ok. 0,05 ha) ustala się przeznaczenie pod projektowaną i adaptowaną zieleń typu parkowego z zakazem zabudowy kubaturowej a dopuszczeniem realizacji ciągu pieszego ze ścieżką rowerową.
 
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami C3UKDWP,ZP (pow. ok. 0,47 ha) i C4UKDWP,ZP (pow. ok. 0,28 ha) ustala się przeznaczenie pod projektowane parkingi i zieleń wysoką i niską z następującymi ustaleniami:
1)  zakaz podziału terenów na mniejsze działki budowlane;
2)  zakaz zabudowy kubaturowej, poza pawilonami obsługi parkingowej o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 25 m2 na teren, usytuowanych nie dalej niż 10,00 m od włączenia drogowego do ulicy dojazdowej, o następujących zasadach zabudowy:
a)  nie przekraczania wysokości 5 m do kalenicy dachu, nad poziomem przyległej ulicy dojazdowej,
b)  równych spadków głównych połaci dachu od 58% do 100%,
c)  kolorystyki w różnych odcieniach żółci z akcentami (detale) w bieli;
d)  wysokości gzymsu nie niżej niż 2,5 m i nie wyżej niż 4,0 m nad poziomem przyległego terenu;
3)  na terenie oznaczonym symbolem C3UKDWP,ZP dopuszcza się zbliżenie miejsc parkingowych i jezdni na odległość nie mniejszą 20 m od linii brzegowej jeziora.
 
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C5KDW/IT (pow. ok. 0,26 ha) ustala się przeznaczenie pod projektowany i w części adaptowany ciąg komunikacji dojazdowej do terenów przeznaczonych pod zabudowę z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z ruchem drogowym.
 
5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C6UT,MN (pow. ok. 0,24 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę usług związanych z obsługą ruchu turystycznego typu hotel lub budynki zakwaterowania turystycznego z dopuszczeniem adaptacji funkcji mieszkaniowej z następującymi ustaleniami:
1)  zakaz podziału terenu na mniejsze działki budowlane;
2)  wymagane wysokie walory architektoniczne nowej i przebudowywanej zabudowy uwzględniające położenie terenu w strefie “B” ochrony konserwatorskiej;
3)  wymaga się od nowej zabudowy:
a)  uwzględnienia ograniczeń linią nieprzekraczalną dla zabudowy,
b)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,4,
c)  nachylenia połaci dachowych mieszczących się w granicach od 30o do 45o, z tym że wymaga się ich ujednolicenia,
d)  wysokości od poziomu istniejącego terenu minimalnie 3,0 m i maksymalnie 9,0 m do górnego gzymsu, a do kalenicy maksymalnie 11,0 m,
e)  kolorystyki w różnych odcieniach żółci lub błękitu z akcentami (detale) w bieli;
4)  wymaga się zachowania minimum 40% terenu w stanie biologicznie czynnym;
5)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z przyległej ulicy dojazdowej.
6)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na jedno mieszkanie, 1 miejsce na 4 miejsca zakwaterowania turystycznego lub 1 miejsce dla autokaru na 40 miejsc zakwaterowania turystycznego, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych pracowników, z tym że dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych o taką liczbę, jaka będzie wynikać z odpowiedniej umowy, z dysponentem parkingu na terenie objętym niniejszym planem, na rezerwowanie miejsc wyłącznie dla użytkowników terenu “C6UT,MN”.
 
6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C7UK (pow. ok. 0,11 ha) ustala się przeznaczenie pod adaptowany budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych z parkingiem, z dopuszczeniem zmian sposobu użytkowania na cele związane z obsługą ruchu turystycznego i rekreacją z następującymi ustaleniami:
1)  zakaz podziału terenu na mniejsze działki budowlane;
2)  wymagane zachowanie gabarytów istniejącej zabudowy bez zasadniczych zmian i wyglądu zewnętrznego;
3)  wymaga się od przebudowywanej lub modernizowanej zabudowy:
a)  uwzględnienia ograniczeń linią nieprzekraczalną dla zabudowy,
b)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,4,
c)  nachylenia połaci dachowych mieszczących się w granicach od 30o do 45o,
d)  wysokości od poziomu istniejącego terenu minimalnie 3,0 m i maksymalnie 9,0 m do górnego gzymsu, a do kalenicy maksymalnie 11,0 m,
e)  kolorystyki w różnych odcieniach żółci lub błękitu z akcentami (detale) w bieli;
4)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z przyległej ulicy dojazdowej;
5)  zakazuje się wprowadzania ogrodzenia i innych elementów małej architektury w pasie terenu o szerokości 3,0 m przyległym do północnej granicy terenu.
 
7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C8MN,UT (pow. ok. 0,49 ha) ustala się przeznaczenie pod adaptowaną istniejącą zabudowę mieszkaniową oraz projektowaną zabudowę usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, typu hotel lub budynki zakwaterowania turystycznego z parkingiem wewnętrznym, z tymczasową adaptacją istniejącej zabudowy zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 30 m od linii brzegowej jeziora do czasu przystąpienia do budowy pierwszego nowego budynku na terenie, z następującymi ustaleniami:
1)  zakaz podziału terenu na mniejsze działki budowlane;
2)  wymaga się od nowej zabudowy:
a)  przed przystąpieniem do budowy nowej zabudowy wymagana likwidacja obiektów budowlanych położonych bliżej niż 30 m od linii brzegowej jeziora,
b)  wymagane wysokie walory architektoniczne nowej i przebudowywanej zabudowy uwzględniające położenie terenu w strefie “B” ochrony konserwatorskiej,
c)  uwzględnienia ograniczeń linią nieprzekraczalną dla zabudowy,
d)  nawiązania gabarytami, wysokością gzymsu i geometrią dachu do istniejącego budynku mieszkalnego na terenie, z tym że dopuszcza się adaptację istniejącego budynku gospodarczego na cele usługowe z zachowaniem zasadniczych jego gabarytów i geometrii połaci dachu (dach dwuspadowy, równe nachylenia połaci ok. 45o),
e)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,3,
f)   kolorystyki w różnych odcieniach żółci lub błękitu z akcentami (detale) w bieli;
3)  wymaga się zachowania minimum 40% terenu w stanie biologicznie czynnym;
4)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z przyległej ulicy dojazdowej;
5)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na 4 mieszkańców, 1 miejsce na 4 miejsca zakwaterowania turystycznego lub 1 miejsce dla autokaru na 40 miejsc zakwaterowania turystycznego, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych pracowników, z tym że dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych o taką liczbę, jaka będzie wynikać z odpowiedniej umowy, z dysponentem parkingu na terenie objętym niniejszym planem, na rezerwowanie miejsc wyłącznie dla użytkowników terenu “C8MN,UT”.
 
8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C9UT (pow. ok. 0,31 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę usług związanych z obsługą ruchu turystycznego i letniej rekreacji z parkingiem wewnętrznym, z następującymi ustaleniami:
1)  zakaz podziału terenu na mniejsze działki budowlane;
2)  wymaga się od nowej zabudowy:
a)  przed przystąpieniem do budowy nowej zabudowy, tj. pierwszego nowego budynku lub rozbudowy istniejącego, wymaga się likwidacji obiektów budowlanych położonych bliżej niż 30 m od linii brzegowej jeziora,
b)  uwzględnienia ograniczeń maksymalną linią nieprzekraczalną dla zabudowy kubaturowej,
c)  nawiązania gabarytami, wysokością gzymsu i geometrią dachu do istniejącego budynku mieszkalnego na terenie oznaczonym symbolem “C8MN,UT”, w tym dach dwuspadowy, równe nachylenia połaci dachowych mieszczące się w granicach od 39o do 47o,
d)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,4,
e)  kolorystyki w różnych odcieniach żółci lub błękitu z akcentami (detale) w bieli;
3)  wymaga się zachowania minimum 30% terenu w stanie biologicznie czynnym;
4)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z przyległej ulicy dojazdowej;
5)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na 4 miejsca zakwaterowania turystycznego lub 1 miejsce dla autokaru na 40 miejsc zakwaterowania turystycznego, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych pracowników, z tym że dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych o taką liczbę, jaka będzie wynikać z odpowiedniej umowy, z dysponentem parkingu na terenie objętym niniejszym planem, na rezerwowanie miejsc wyłącznie dla użytkowników terenu “C9UT”.
 
9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C10UT,UG (pow. ok. 0,59 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę o funkcji usług związanych z obsługą ruchu turystycznego typu hotel lub budynki zakwaterowania turystycznego, w tym obiekt pensjonatowy z częścią gastronomiczną oraz parking wewnętrzny i plażę, z następującymi ustaleniami:
1)  zakaz podziału terenu na mniejsze działki budowlane;
2)  istniejąca zabudowa, zlokalizowana w obrębie linii nieprzekraczalnych dla zabudowy według rysunku planu adaptowana - dopuszczona do przebudowy i modernizacji;
3)  wymaga się od nowej zabudowy:
a)  uwzględnienia ograniczeń linią nieprzekraczalną dla zabudowy,
b)  wymagane wysokie walory architektoniczne nowej i przebudowywanej zabudowy uwzględniające położenie terenu w strefie “B” ochrony konserwatorskiej,
c)  nawiązania gabarytami, wysokością gzymsu i geometrią dachu do istniejących budynków na sąsiednich terenach oznaczonych symbolami “C8MN,UT” lub “C15UTL,UG,ZP”,
d)  zachowania wysokości do kalenicy dachu do 13,0 m,
e)  zachowania istniejącego zarysu zabudowy zlokalizowanej bliżej niż 30 m od linii brzegowej jeziora,
f)   nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,4,
g)  nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w granicach od 30o do 47o;
h)  kolorystyki w różnych odcieniach żółci lub błękitu z akcentami (detale) w bieli;
4)  wymaga się zachowania minimum 30% terenu w stanie biologicznie czynnym;
5)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej z przyległej ulicy dojazdowej;
6)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na 4 miejsca zakwaterowania turystycznego lub 1 miejsce dla autokaru na 40 miejsc zakwaterowania turystycznego, 1 miejsce na 4 miejsca konsumenckie w części gastronomicznej udostępnionej publicznie dla gości nie korzystających z miejsc zakwaterowania, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych pracowników, z tym że dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych o taką liczbę, jaka będzie wynikać z odpowiedniej umowy, z dysponentem parkingu na terenie objętym niniejszym planem, na rezerwowanie miejsc wyłącznie dla użytkowników terenu “C10UT,UG”.
 
10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C11UT,UG,UKDWP (pow. ok. 0,96 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę o funkcji usług związanych z obsługą ruchu turystycznego typu hotel lub budynki zakwaterowania turystycznego, gastronomię, oraz parking, z następującymi ustaleniami:
1)  dopuszcza się wspólne rozwiązanie zagospodarowania i zabudowy terenu razem z terenami oznaczonymi symbolami “C12KDW/IT” i “C13US/UG,UT,UKDWP,ZP” z dopuszczeniem innego dowolnego przebiegu linii rozgraniczających tereny z zachowaniem ich powierzchni z dokładnością odchylenia do 30%;
2)  zakazuje się podziału terenu na mniejsze działki budowlane;
3)  wymaga się od nowej zabudowy:
a)  wymagane wysokie walory architektoniczne zabudowy uwzględniające położenie terenu w strefie “B” ochrony konserwatorskiej,
b)  wielkość obiektu obejmującego funkcję hotelową lub zakwaterowania turystycznego wraz z gastronomią nie może przekraczać łącznie 4500m2 powierzchni użytkowej,
c)  uwzględnienia ograniczeń określonych maksymalną linią nieprzekraczalną dla zabudowy kubaturowej, z tym że dopuszcza się zbliżenie tarasów i balkonów bez pełnej zabudowy kubaturowej do granicy z terenem oznaczonym symbolem “C5KDW”,
d)  wymagane zróżnicowane form zabudowy dostosowujących części bryły budynku do gabarytów budynków istniejących w sąsiedztwie, z zachowaniem równoległości głównych murów do linii rozgraniczającej od strony południowej lub wschodniej,
e)  zachowania wysokości do najwyższego elementu kalenicy dachu do 18,0 m,
f)   wprowadzenia rozrzeźbienia bryły budynku w poziomie i w pionie,
g)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,7,
h)  nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w granicach od 3o do 47o,
i)   kolorystyki w różnych odcieniach żółci lub błękitu z akcentami (detale) w bieli;
4)  wymaga się zachowania minimum 30% terenu w stanie biologicznie czynnym;
5)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z przyległej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem “C1KDd/ITx”, z tym że wymagane jest bezwzględne utrzymanie istniejących drzew w alei ulicy, oraz poprzez teren oznaczony symbolem “C12KDW/IT”;
6)  wymaga się zrealizowania w granicach terenów oznaczonych symbolami “C11UT,UG,UKDWP”, “C12KDW/IT” i “C13US/UG,UT,UKDWP,ZP” miejsc do parkowania pojazdów dla obsługi projektowanych funkcji na przedmiotowym terenie w liczbie minimum: 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na 4 miejsca hotelowe lub zakwaterowania turystycznego lub 1 miejsce dla autokaru na 40 miejsc zakwaterowania turystycznego, 1 miejsce na 4 miejsca konsumenckie w części gastronomicznej udostępnionej publicznie dla gości nie korzystających z miejsc zakwaterowania, oraz co najmniej 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych pracowników, z tym, że dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych o taką liczbę, jaka będzie wynikać z odpowiedniej umowy, z dysponentem parkingu na terenie objętym niniejszym planem, na rezerwowanie miejsc wyłącznie dla użytkowników terenu oznaczonego symbolem “C11UT,UG,UKDWP”.
 
11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C12KDW/IT (pow. ok. 0,17 ha) ustala się przeznaczenie pod projektowany ciąg komunikacji dojazdowej do terenów przeznaczonych pod zabudowę z dopuszczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z ruchem drogowym, z dopuszczeniem .
1)  wspólnego rozwiązania zagospodarowania i zabudowy terenu razem z terenami oznaczonymi symbolami “C11UT,UG,UKDWP” i “C13US/UG,UT,UKDWP,ZP” z dopuszczeniem innego dowolnego przebiegu linii rozgraniczających tereny z zachowaniem ich powierzchni z dokładnością odchylenia do 30%;
2)  zakazuje się zabudowy kubaturowej na terenie;
3)  wymaga się adaptacji z dopuszczeniem zmiany przebiegu istniejącego wodociągu wyprowadzonego z istniejącego ujęcia położonego na terenie oznaczonym symbolem “C13US/UG,UT,UKDWP,ZP” i drugiego poza granicą planu, który służy jako tymczasowe źródło zasilania istniejącej zabudowy do celów gospodarczych, do czasu 
 
12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C13US/UG,UT,UKDWP,ZP (pow. ok. 4,08 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę zespołu obiektów rekreacyjno-rozrywkowych, usługowych kultury fizycznej i rekreacji biernej i czynnej, oraz boiska do gier sportowych, korty tenisowe, pole namiotowe, plaża, z dopuszczeniem gastronomii i drobnych usług handlu, z następującymi ustaleniami:
1)  zakaz podziału terenu na mniejsze działki budowlane;
2)  dopuszcza się wspólne rozwiązanie zagospodarowania i zabudowy terenu razem z terenami oznaczonymi symbolami “C11UT,UG,UKDWP” i “C12KDW/IT” z dopuszczeniem innego dowolnego przebiegu linii rozgraniczających tereny z zachowaniem ich powierzchni z dokładnością odchylenia do 30%;
3)  wymagana ochrona i trwała adaptacja zabytkowego budynku na działce nr 199 (w ewidencji zabytków) z dopuszczeniem zmiany funkcji po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
4)  część południowa terenu położona w strefie “B” ochrony konserwatorskiej (według rysunku planu);
5)  dopuszcza się przebudowę lub likwidację istniejącej zabudowy od strony ulicy oznaczonej symbolem “C1KDd/ITx”, z wyjątkiem budynku, o którym mowa w pkt. 3;
6)  wymagane wysokie walory architektoniczne nowej zabudowy od strony południowej, zachodniej i wschodniej;
7)  wymaga się od nowej i przebudowywanej zabudowy:
a)  wymagane wysokie walory architektoniczne zabudowy uwzględniające położenie części terenu w strefie “B” ochrony konserwatorskiej,
b)  ograniczenia powierzchni użytkowej wszystkich obiektów łącznie do 25.000 m2,
c)  ograniczenia łącznej powierzchni sprzedażowej części handlowych łącznie we wszystkich obiektach do 1000 m2,
d)  uwzględnienia ograniczeń określonych maksymalną linią nieprzekraczalną dla zabudowy kubaturowej,
e)  wymagane zachowanie równoległości muru frontowego głównego budynku od strony drogi krajowej (teren oznaczony symbolem “A1KDG-1/2x>KDGP-2/2x”) do maksymalnej linii nieprzekraczalnej dla zabudowy kubaturowej według rysunku planu,
f)   nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 18,0 m,
g)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,7,
h)  nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w granicach od 3o do 47o,
i)   kolorystyki w różnych odcieniach żółci lub błękitu z akcentami (detale) w bieli;
8)  wymaga się zachowania minimum 40% terenu w stanie biologicznie czynnym;
9)  wymaga się rozwiązania obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z przyległej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem “C1KDd/ITx”, z tym że wymagane jest bezwzględne utrzymanie istniejących drzew w alei ulicy, oraz poprzez teren oznaczony symbolem “C12KDW/IT”;
 10) wymaga się zrealizowania w granicach terenów oznaczonych symbolami “C11UT,UG,UKDWP”, “C12KDW/IT” i “C13US/UG,UT,UKDWP,ZP” miejsc do parkowania pojazdów dla obsługi projektowanych funkcji na przedmiotowym terenie w liczbie minimum: 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na 6 osób mogących korzystać jednocześnie, w szczycie letnim, z usług na terenie oznaczonym symbolem “C13US/UG,UT,UKDWP,ZP”, z tym, że dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych o taką liczbę, jaka będzie wynikać z odpowiedniej umowy, z dysponentem parkingu na terenie objętym niniejszym planem, na rezerwowanie miejsc wyłącznie dla użytkowników ww. terenu.
 
13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C14US,UTL,ZP (pow. ok. 0,19 ha) ustala się przeznaczenie pod usługi rekreacji letniej, w tym plaża, obiekty związane z wypożyczaniem urządzeń do rekreacyjnych sportów wodnych, oraz obiekty związane ze służbami ratownictwa wodnego i nadzoru policyjnego, a także urządzenia związane z infrastrukturą techniczną z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na mniejsze działki inwestycyjne;
2)  dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy lub jej przebudowę ze zmianą zewnętrznego zarysu;
3)  wymaga się od adaptowanej i nowej zabudowy:
a)  nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 8 m,
b)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,20,
c)  kolorystyki ścian białych lub w jasnych barwach pastelowych (zaleca się barwę żółtą i błękit);
4)  wymagana obsługa komunikacyjna - z wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem “C5KDW”;
5)  wymagana ochrona istniejących drzew i krzewów ozdobnych.
6)  dopuszczalna trwała adaptacja istniejących pomostów wychodzących na teren oznaczony symbolem “C16WSx”;
7)  zakaz realizacji parkingów z dopuszczeniem jedynie podjazdu dla pojazdów dostawczych i służb ratownictwa wodnego i nadzoru policyjnego.
 
14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C15UTL,UG,ZP (pow. ok. 0,64 ha) ustala się przeznaczenie pod usługi rekreacji w tym plaża, adaptowane obiekty usługowe i gastronomiczne, z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na mniejsze działki inwestycyjne;
2)  część terenu w strefie “B” ochrony konserwatorskiej;
3)  wymaga się od adaptowanej i nowej zabudowy:
a)  wymagane ograniczenie zabudowy do zarysu zewnętrznego istniejących budynków,
b)  nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 8 m,
c)  kolorystyki ścian białych lub w jasnych barwach pastelowych (zaleca się barwę żółtą i błękit);
4)  wymagana obsługa komunikacyjna - z wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem “C5KDW”;
5)  wymagana ochrona istniejących drzew i krzewów ozdobnych.
6)  dopuszczalna trwała adaptacja istniejących pomostów z basenem wychodzących na teren oznaczony symbolem “C16WSx”;         
7)  zakaz realizacji parkingów z dopuszczeniem jedynie podjazdu dla pojazdów dostawczych.
 
15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C16WSx (pow. ok. 0,69 ha) ustala się przeznaczenie pod teren wód śródlądowych - część jeziora (Jezuickiego) ze strefą przybrzeżną, z dopuszczalną trwałą adaptacją istniejących pomostów wychodzących z przyległych terenów.
 
16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C17ZC (pow. ok. 0,14 ha) ustala się przeznaczenie pod adaptowany cmentarz zamknięty, z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na mniejsze działki;
2)  teren objęty ochroną konserwatorską;
3)  zakazuje się nowych pochówków i zmiany sposobu użytkowania terenu.
4)  wymagana obsługa komunikacyjna - z drogi wewnętrznej leśnej poza granicami planu, zakazuje się włączenia komunikacyjnego z drogi krajowej oznaczonej symbolem “A1KDG-1/2x>KDGP-2/2x”.
 
§ 33.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D1KDd/ITx (pow. ok. 0,09 ha) ustala się przeznaczenie pod końcowy odcinek drogi dojazdowej z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na mniejsze działki inwestycyjne;
2)  powiązanie komunikacyjne z układem dróg dojazdowych poza granicą niniejszego planu;
3)  dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej poza jezdnią.
 
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D2RM (pow. ok. 0,25 ha) ustala się przeznaczenie pod adaptowaną zabudowę zagrodową, z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na mniejsze działki inwestycyjne;
2)  ze względu na położenie w strefie zagrożenia ze strony drogi krajowej obowiązuje zakaz rozbudowy funkcji mieszkaniowej;
3)  wymaga się od adaptowanej i nowej zabudowy:
a)  nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 9 m,
b)  nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy powyżej 0,20,
c)  kolorystyki ścian białych lub w jasnych barwach pastelowych (zaleca się barwę żółtą i błękit);
4)  wymagane zachowanie minimum 50 % terenu w stanie biologicznie czynnym z adaptacją istniejącego drzewostanu;
5)  wymagana obsługa komunikacyjna - z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem D1KDd;
6)  wymaga się zrealizowania w granicach terenu miejsc do parkowania pojazdów w liczbie minimum: 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na 4 mieszkańców.
 
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D3ZN,ZP (pow. ok. 1,06 ha) ustala się przeznaczenie pod adaptowaną zieleń łęgową i przywodną wysoką, krzewiastą i niską, z następującymi ustaleniami:
1)  zakazuje się podziału terenu na mniejsze działki;
2)  zakazuje się wszelkiej zabudowy kubaturowej i ogrodzeń podziałowych;
3)  dopuszcza się rolnicze, gospodarcze wykorzystanie części terenu nie narażonej na zagrożenia ze strony przyległej drogi krajowej.
 
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D4WS/KXx (pow. ok. 0,43 ha) ustala się przeznaczenie pod teren wód śródlądowych - część jeziora (Jezuickiego) ze strefą przybrzeżną, z następującymi ustaleniami:
1)  dopuszcza się budowę pomostu o szerokości od 3,0 do 4,0 m wzdłuż linii brzegowej, stanowiącego połączenie ciągów pieszych ze ścieżkami rowerowymi na terenie “C2ZP/KXx” oraz jego kontynuacją poza granicą planu od strony wschodniej;
2)  dopuszcza się tymczasową adaptację istniejących pomostów wychodzących z przyległych terenów, do czasu realizacji pomostu, o którym mowa w pkt. 1;
3)  zakaz wprowadzania wszelkich kanałów ściekowych bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego.
 
Rozdział 11
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem niniejszego planu miejscowego
 
§ 34. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1)  na 0% dla terenów przeznaczonych pod zabudowę objętych ustaleniami planu a
a)  będących własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem terenów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
b)  będących własnością Gminy Nowa Wieś Wielka,
c)  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową (bez usług) - D2RM,
d)  przeznaczonych na cel publiczny, w tym tereny komunikacji (publiczne) i obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (o symbolach funkcji: KDGP-2/2x, KDL/ITx, KDd/ITx, K,Ex, Ex);
2)  na 30% dla pozostałych terenów objętych ustaleniami planu, których wartość wzrośnie, a nie wymienionych w pkt. 1.
 
Rozdział 12
Dokumentacja związana z planem.
 
§ 35. Udokumentowanie zgodności niniejszego planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 36. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 37. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
 
 
 
 
DZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE
 
Rozdział 13
Zmiany w obowiązujących przepisach.
 
§ 38. W uchwale Nr 89/XXII/96 Rady Gminy Nowej Wsi Wielkiej z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka zatwierdzonego uchwałą nr 90/XIX/92 Rady Gminy z dnia 10 września 1992 r. [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 25, poz. 114 z dnia 18.09.1996 r.]  wprowadza się następujące zmiany:
1)      uchyla się § 7,
2)      uchyla się § 8.
 
 
Rozdział 14
Przepisy końcowe.
 
§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 40. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
§ 41. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka.         
 
 
 
 


 
 
                                                                                                                                               Przewodniczący Rady
 
                                                                                           Franciszek Bizon
                                                                                                   


 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 


 
Uzasadnienie


 
            Przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstał w wyniku podęcia przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka uchwały nr XXXVI/328/02 r w dniu 18 lipca 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielniki”. Plan został uzgodniony z właściwymi organami, był wyłożony do wglądu publicznego oraz odbyła się dyskusja publiczna nad jego ustaleniami. Do planu zostały wykonane analizy zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, skutków finansowych uchwalenia planu oraz wpływu na środowisko.
            Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię 34,6 ha i jest położony w środkowej części gminy Nowa Wieś Wielka przy drodze krajowej nr 25. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka przedmiotowy teren położony jest w strefie osadnictwa i infrastruktury – obszar EI osadnictwa i działalności gospodarczej w rejonie Brzozy. Działania planistyczne w tym rejonie mają na celu przede wszystkim określenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Jezuickim oraz terenów pomiędzy drogą krajową a trasą kolejową. Plan porządkuje istniejący układ komunikacyjny i wprowadza niezbędne ulice dojazdowe celem obsługi nowoprojektowanych działek budowlanych. W centralnej części planu wprowadza się rezerwę terenu pod modernizację drogi krajowej do standardów drogi głównej ruchu przyśpieszonego.
Cały obszar objęty planem docelowo zostanie podłączony do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
      Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z obowiązującą polityką przestrzenną Gminy Nowa Wieś Wielka wyrażoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowej Wsi Wielkiej.

 
                                                                                               Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                   
 
 
 


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (5 stycznia 2005, 15:09:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2321

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij